Comptes Anuals de les Entitats

Estan obligades a retre Comptes les associacions Declarades d’Utilitat Pública i aquelles que en virtut d’estar inscrites al Registres de Cooperació al Desenvolupament s’han acollit a la Llei 49/2002 d’incentius fiscals.

 

Els Comptes Anuals (CCAA) estan formats pels estats financers d’informació comptable de l’entitat al tancament de l’exercici (normalment el 31 de desembre), i comprenen:

 1. El Balanç de Situació: comprèn els béns i drets que constitueixen l’actiu, i les obligacions, els deutes i els fons propis que formen el passiu.
 2. El Compte de Resultats o Compte de Pèrdues i Guanys: comprèn els ingressos i les despeses de l’exercici.
 3. La Memòria, amplia la informació inclosa en el balanç de situació i el compte de resultats entre d’altres.

 

Tots aquests documents han de ser redactats amb claredat i presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat.

A efectes de terminis, els CCAA es formulen dins dels tres primers mesos després de la data del tancament, s’aproven a l’assemblea de socis dins dels tres mesos següents a la formulació i es presenten a la Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació.

 

Els models a utilitzar els podeu consultar en el següent enllaç: https://gestiobcn.com/limits-per-a-lelaboracio-dels-comptes-anuals-i-lauditoria/

 

Pel que fa a la Memòria, aquesta amplia i comenta la informació continguda en els altres documents que integren els Comptes Anuals. És a dir, afegeix informació explicativa a les xifres que apareixen en altres documents. A més, ens ofereix dades numèriques addicionals als inclosos en altres estats comptables.

 

És el document més extens i que cal treballar-hi a fons, a fi efecte de donar la suficient informació complementària i aclaridora als balanços. El seu contingut mínim és el següent:

 1. Activitat de l’entitat
 2. Bases de presentació dels comptes anuals
 •            Imatge fidel.
 •            Principis comptables no obligatoris aplicats.
 •            Comparació de la informació.
 •            Agrupació de partides.
 •            Elements recollits en diverses partides.
 •            Canvis en criteris comptables.
 •            Correcció d’errors.

 

 1. Aplicació de resultats
 2. Normes de registre i valoració
 3. Immobilitzat material
 4. Inversions immobiliàries
 5. Béns del patrimoni cultural
 6. Immobilitzat intangible
 7. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
 •  Arrendaments financers
 •  Arrendaments operatius
 1. Actius financers
 2. Passius financers
 3. 12. Fons propis
 4. Subvencions, donacions i llegats
 5. Situació fiscal
 •  Impostos sobre beneficis
 •  Altres tributs
 1. Ingressos i despeses
 2. Provisions i contingències
 3. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
 4. Fets posteriors al tancament
 5. Operacions amb parts vinculades
 6. Informació segmentada
 7. Altra informació
  • El nombre mitjà de persones ocupades.
  • Canvis dels components de l’òrgan de govern.
  • Relació de les operacions de l’exercici per a les quals s’ha tramitat una autorització.
  • Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia.
  • Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors. 

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.