Modificacions en la gestió de la Incapacitat Temporal transcorreguts 365 dies naturals

  • 16/04/2024
  • gestiobcn.com
  • 0

Amb la publicació del R.D. Llei 2/2023 del 16 de març es va modificar la gestió per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social dels processos d’incapacitat temporal transcorreguts els primers 365 dies naturals de durada.

 

La situació d’incapacitat temporal en la qual es pot trobar la persona treballadora té una durada màxima de 365 dies prorrogable 180 dies més.

Un cop esgotat el termini de 365 dies d’incapacitat temporal (d’ara endavant IT) sense alta mèdica, la persona treballadora es troba en situació de pròrroga per presumir-se que, en el període dels 180 dies següents, es pugui expedir alta mèdica per millora o curació .

Transcorregut 365 dies de baixa mèdica, es podran donar les situacions següents:

  • Pròrroga d’incapacitat temporal automàtica.
  • Alta mèdica per curació/milloria/incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Alta per proposta d´incapacitat permanent.
  • Esgotament del termini màxim de 545 dies naturals
  • En el cas de recaiguda: nova baixa mèdica a la situació d’IT que va produir l’anterior. S’elimina la situació de pagament directe en aquests casos, si la persona treballadora estava d’alta a l’empresa.

 

Pròrroga automàtica d’incapacitat temporal

En aquest supòsit es reconeix automàticament la pròrroga transcorreguts els 365 dies, si no és procedent alta mèdica, desapareixent així la resolució de pròrroga expressa de l’INSS en complir-se els 12 mesos d’IT.

Durant la situació de pròrroga tàcita de la situació d´IT, es mantindrà la col.laboració obligatòria en el pagament de la prestació per part de la empresa (pagament delegat) mentre no s´estingeixi la relació laboral o fins a l´extinció del termini de 545 dies naturals.

L’empresa continuarà amb la col·laboració obligatòria en tots els processos d’IT de més de 365 dies fins a la notificació d’alta mèdica per curació/milloria/incompareixença injustificada a reconeixements mèdics.

La Inspecció Mèdica de l’INSS pot donar en qualsevol moment l’alta a la persona treballadora sense l’obligatorietat que hagi d’esperar els 180 dies prorrogats.

 

Alta mèdica per curació/milloria/incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La persona treballadora haurà de reincorporar-se al seu lloc de treball l’endemà laborable a la data en què se li notifica l’alta.

En cas de disconformitat amb la resolució d’alta emesa per l’INSS, podrà presentar reclamació d’aquesta alta en el termini de 4 dies naturals davant d’Inspecció mèdica. La Inspecció mèdica disposarà d´un termini màxim de 7 dies naturals per resoldre.

La situació d’IT es considerarà prorrogada durant el temps transcorregut entre la data d’alta mèdica i aquella en què aquesta adquireixi plens efectes després de la resolució sobre la disconformitat. I l’empresa haurà de mantenir el pagament delegat fins a la data dels efectes de la resolució de disconformitat.

 

Alta amb proposta d’incapacitat permanent (IP)

En cas que l’INSS acordi la iniciació d’expedient d’Incapacitat Permanent, després d’esgotar els 365 dies de baixa mèdica, la situació d’IT s’extingirà en la data de compliment del termini indicat, en situació de prolongació d’efectes econòmics de la IT fins que es notifiqui la resolució en què es qualifiqui la IP.

L’empresa manté l’obligació de cotitzar fins al compliment dels 545 dies i finalitza el pagament delegat el darrer dia del mes en què s’ha expedit l’alta mèdica amb proposta d’IP.

 

Esgotament del termini de 545 dies naturals des de la baixa mèdica

El subsidi d’IT per pagament delegat finalitzarà transcorreguts els 545 dies naturals de baixa mèdica, i no hi haurà l’obligació de continuar cotitzant.

En aquest moment, l’INSS iniciarà expedient d’IP, examinant l’estat de la persona treballadora a l’efecte de qualificar-lo, en el termini màxim de 3 mesos, per determinar el grau d’IP. Durant aquest període la mútua /INSS iniciarà pagament directe a la persona treballadora a partir del dia 546 de baixa mèdica.

Així, els efectes econòmics quedaran prorrogats fins que es qualifiqui la IP, fins a la data de resolució o fins que es declari la demora a la qualificació de la IP. Moment en el qual es poden donar les situacions següents:

1. Resolució d´IP. Quan es reconegui una IP, els seus efectes coincidiran amb la data de la resolució llevat que la prestació d’IP sigui superior a la d’IT, cas en què es retrotrauran els  efectes al dia següent al de l’extinció de la IT, és a dir, l’endemà de l’alta per proposta

2. Resolució denegatòria d’IP. Quan l’INSS denegui la IP, el procés queda extingit amb la data en què la resolució és notificada al treballador, i aquest s’ha de reincorporar al seu lloc de treball l’endemà laboral a aquesta data.

3. De manera excepcional es pot demorar la qualificació de la IP durant sis mesos més, sense que superi els 730 dies naturals des de l’inici de la IT.

 

Recaiguda del mateix procés

Només es podrà generar un nou dret a la prestació d’IT per la mateixa patologia o similar, quan hagin passat 180 dies naturals a comptar de la resolució de la IP.

Quan es tracti de la mateixa patologia o similar i no hagin transcorregut 180 dies naturals des de la denegació de la IP, es podrà iniciar un nou procés d’IT, per una sola vegada, quan l’INSS a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la situació d´IP del treballador, considereu que pot recuperar la seva capacitat laboral. Per això, l’INSS acordarà la baixa als efectes exclusius de la prestació econòmica per IT.

 

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN SL

 

This site is registered on wpml.org as a development site.