Estem especialment sensibilitzats amb les entitats sense afany de lucre, ja que com a socis o com a participants actius, som conscients de la importància de la seva presència i de que les seves aportacions són cada cop més necessàries per a un món millor i més sostenible.

Adaptem els nostres serveis a les diferents necessitats de les entitats, des de les entitats més petites, que funcionen amb un llibre de caixa, fins a les entitats declarades d’utilitat pública o les fundacions o associacions que s’auditen i que han de presentar l’Impost de Societats i/o que han de presentar la memòria d’Hisenda per estar acollides a la Llei d’incentius fiscals 49/2002.

 
Entre les diferents tasques i obligacions comptables, a més podem ajudar-vos en:

• Seguiment i control de gestió de projectes, mitjançant la comptabilitat analítica o per centres de cost.
• Aspectes comptables de subvencions, donacions i ajuts.
• Revisió del Convenis de Col·laboració i Patrocini.
• Seguiment i atenció de les auditories externes.
• Pretancaments comptables: Confecció trimestral del balanç de situació i del compte de resultats o amb la periodicitat que es desitgi.
• Control pressupostari i llistats de desviacions.
• Assessorament per al tancament comptable.
• Càlcul de les rendes exemptes i no exemptes, ingressos, despeses i inversions per a projectes o activitats, aplicació de les rendes i retribucions als patrons o representants.

A efectes fiscals:
• Confeccionem i presentem els models tributaris que l’entitat hagi de presentar tant a la Hisenda Tributària Espanyola i a l’Agència Tributària Catalana
• Constitució i dissolució d’entitats.
• Assessorament i suport jurídic.
• Redacció i modificació d’estatuts.
• Renovacions de la Junta Directiva i Patronats, amb comunicació al Registre corresponent.
• Tràmits per al canvi de domicili i de denominació davant el Registre i Hisenda.
• Revisió de llibres oficials obligatoris.
• Tràmits per a la Declaració d’Utilitat Pública.
• Acompanyament en la gestió d’inscripció a Registres de Cooperació i Desenvolupament, o d’altres.
• Redacció d’instàncies i certificats.
• Revisió i assessorament sobre contractes.
• Assessorament sobre quotes d’associats.
• Plans de tresoreria.
• Assessorament en la confecció de la Memòria d’Activitats.
 
Pel que fa als serveis laborals,
 

Pots beneficiar-te de la comoditat de tenir integrada la gestió laboral i l’assessorament jurídic per especialistes en ambdues matèries.
 
Tindreu un assessor en recursos humans assignat i sempre disponible per a qualsevol consulta sigui telefònicament o via e-mail.
Gaudireu dels beneficiïs dels nostres estudis previs sobre la forma de contractació més favorable i d’acord amb les normes vigents.
 

• Informació puntual i periòdica de disposicions laborals i de Seguretat Social.
• Assessorament personal, telefònic i per correu electrònic sobre la normativa aplicable en material laboral i de Seguretat Social.
• Assessorament en matèria de contractació laboral.
• Càlcul i confecció dels rebuts de salaris mensuals i pagues extraordinàries.
• Confecció i presentació dels nous contractes de treball i pròrrogues, altes i baixes a la Tresoreria General de la Seguretat Social i liquidacions finals.
• Confecció d´annexos en cas de variacions de jornada i/o horari.
• Confecció de remeses bancàries.
• Enviament dels fulls de salari als treballadors per e-mail.
• Documentació necessària per a justificar subvencions.
• Tramitació telemàtica dels certificats d´empresa.
• Tramitació de baixes i altes mèdiques, confirmacions i accidents de treball.
• Sol·licitud de certificats d´estar al corrent de pagament amb les diferents Administracions.
• Confecció, si escau, d´enquestes exigides per el Institut Nacional d´Estadística.
• Estudi mensual de retribucions salarials i costos laborals.
• Confecció de declaracions de situació familiar dels treballadors i certificats de retencions.
• Confecció i tramitació de les liquidacions d’assegurances socials.
• Elaboració de pactes individuals i clàusules especials.
• Assessorament en cada un dels aspectes rellevants en una relació laboral: Condicions de treball, mobilitat, modificacions substancials, faltes i sancions.
• Assistència tècnica davant la inspecció de treball.
• Confecció i presentació declaració trimestral d’ IRPF, model 111.
• Confecció i presentació declaració anual d’ IRPF, model 190
• Servei d’assessorament jurídic laboral continuat. 
• Totes aquelles tasques derivades de la gestió laboral i el dia a dia de la entitat.
This site is registered on wpml.org as a development site.