Contracte per a la Formació en Alternança

  • 07/05/2024
  • gestiobcn.com
  • 0

.

A partir de la Reforma Laboral de 2022, el contracte de treball conegut com a “per a la formació i aprenentatge” o “contracte d’aprenentatge”, va passar a denominar-se “contracte per a la formació en alternança”. La norma va introduir importants novetats en els requisits i la tramitació d’aquests.

.

Requisits dels treballadors per formalitzar el contracte:

Es podrà celebrar amb persones que no tinguin la qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional.

Sense perjudici de l’anterior, es podran fer amb persones que tinguin una altra titulació sempre que no hagi tingut un altre contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

El contracte podrà ser concertat amb persones treballadores d’entre 16 i 30 anys en cas que se subscrigui en el marc de certificats de professionalitat de nivell 1 i 2, i programes públics o privats de formació en alternança d’ocupació-formació, que formin part del Catàleg d’especialitats formatives del sistema nacional d’ocupació.

El límit de trenta anys no s’aplicarà en el supòsit de contractes de formació en alternança en el marc d’estudis universitaris, de formació professional i certificats de professionalitat de nivell 3. Tampoc no és aplicable el límit màxim d’edat quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat o amb els col·lectius en situació d’exclusió social previstos a l’article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, en els casos en què siguin contractats per part de empreses d’inserció que estiguin qualificades i actives al registre administratiu corresponent.

El treballador ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació per aplicar bonificacions a la Seguretat Social.

No es poden subscriure contractes per a la formació en alternança quan el treballador hagi estat exercit amb anterioritat pel treballador a la mateixa empresa per un temps superior a dotze mesos.

Característiques del contracte de treball:

L’ activitat exercida per la persona treballadora a l’empresa haurà d’estar directament relacionada amb les activitats formatives que justifiquen la contractació laboral.

La durada del contracte serà la prevista al corresponent pla o programa formatiu, amb un mínim de tres mesos i un màxim de dos anys.

Només es pot subscriure un contracte de formació en alternança per cada cicle formatiu de formació professional i titulació universitària, certificat de professionalitat o itinerari d’especialitats formatives del Catàleg d´especialitats formatives del Sistema Nacional d´Ocupació.

No es podran subscriure contractes formatius en alternança quan l’activitat o lloc de treball corresponent al contracte hagi estat exercit amb anterioritat per la persona treballadora a la mateixa empresa sota qualsevol modalitat per temps superior a sis mesos.

La jornada de treball:

Serà la suma del temps de treball efectiu a l’empresa i del temps de formació teòrica. Sense perjudici que aquesta suma pugui resultar inferior a la durada màxima de la jornada ordinària, aquests contractes s’entenen assimilats a contractes a temps complet.

En tot cas, el temps de treball efectiu no podrà ser superior al 65 per cent, durant el primer any, o al 85 per cent, durant el segon, de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa, o, si no, de la jornada màxima legal.

Es poden concertar a jornada parcial, encara que a efectes de cotització no s´informarà el coeficient de parcialitat.

Les persones contractades amb contracte de formació en alternança no poden fer hores complementàries ni hores extraordinàries, llevat del supòsit previst a l’article 35.3 de l’Estatut dels Treballadors. Tampoc no podran realitzar treballs nocturns ni treball a torns.

No es pot establir període de prova en aquests contractes.

La retribució:

Serà l’ establerta per a aquests contractes al conveni col·lectiu d’aplicació.

En defecte, la retribució no podrà ser inferior al 65% el primer any ni al 85% el segon, respecte de la fixada en conveni per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu.

En cap cas la retribució no podrà ser inferior al Salari Mínim Interprofessional (S.M.I.) en proporció al temps de treball efectiu.

Activitat formativa:

El contracte per a la formació en alternança haurà d’incorporar com a annex el conveni de col·laboració subscrit entre el centre o entitat formativa en què l’estudiant o estudianta desenvolupi la seva formació i l’ empresa.

Els convenis de col·laboració que se subscriguin entre els centres o entitats de formació i les empreses.

L´empresa posarà en coneixement de la representació legal de les persones treballadores els acords de col·laboració que es concertin per a la contractació formativa, així com, de manera específica, els plans individuals.

Altres característiques:

La persona treballadora titular del contracte de formació en alternança comptarà amb la tutela d´una persona designada pel centre o entitat de formació, i una altra designada per l´empresa, que haurà de comptar amb l´experiència o formació adequades.

El contracte es considera prorrogat tàcitament, llevat de prova en contra, com a contracte ordinari per temps indefinit, si complert el termini màxim del contracte es continués prestant servei a l’empresa.

L´acció protectora de la Seguretat Social per a la formació en alternança comprendrà totes les contingències, situacions protegides i prestacions, inclosa la desocupació. Així mateix, es té dret a la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

Hi ha clàusules específiques que s’han de tenir en compte en funció de si el contracte ho celebra una empresa de treball temporal, si es tracta de programes d’ocupació i formació o si es fa amb persones de discapacitat.

La transformació en indefinits d´aquests contractes a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, sigui quina sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització de 128 euros/mes durant tres anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros/mes.

Cotització a la Seguretat Social:

Els contractes donats d’alta abans de l’1 de setembre del 2023 tenen dret a aplicar la reducció del 100% de la quota fixa a la Seguretat Social durant tot el temps que duri el contracte (75% en empreses de més de 250 persones treballadores).

A partir de l’1 de setembre del 2023 la bonificació era de 119€ sobre la quota fixa. El 2024 la quota fixa és de 180,54€.

S’hi aplica l’IME (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional).

Els contractes de formació a temps parcial a efectes de cotització no tenen coeficient a temps parcial. No es demana el nombre d’hores treballades.

Segons Butlletí de Sistema Red (BNR 2024/6) a partir de l’1 de juny de 2024 s’implementarà la fase III per al càlcul de quotes:

Aquest càlcul de quotes afectarà les liquidacions presentades al mes de juny, el període de liquidació de les quals sigui igual o superior a 1 de gener de 2023.

Per a les liquidacions ordinàries la TGSS calcularà automàticament la quota fixa i per als que superin la base mínima del grup de cotització 7, es calcularà també una quota addicional sobre l’import que excedeixi aquesta base en proporció al nombre de dies treballats.

S’han d’incloure a les liquidacions L13 les bases dels treballadors que es troben en situació de vacances retribuïdes i no gaudides corresponent al mateix mes de la baixa, encara que l’import de la base de cotització no superi la base mínima.

A les liquidacions L13 pel mes corresponent a la baixa únicament es calcularan quotes addicionals quan l’import de les bases comunicades a la liquidació L13 superin la base mínima mensual, en proporció al nombre de dies de la liquidació. En conseqüència, aquelles liquidacions L13 que únicament continguin treballadors amb trams corresponents al mes de la baixa i les bases de cotització informades no superin la base mínima, no donaran lloc a càlcul de quotes (es generaran documents de liquidació RLC i RNT per import 0€).

Pel que fa a les bonificacions a aplicar:

. cotització empresarial: 91€/mes

. cotització persona treballadora: 28€/ mes En total 119€

Aquestes bonificacions s’apliquen per cada mes natural a temps complet, i s’ha de prorratejar l’import per a les contractacions a temps parcial, sempre que la jornada laboral no sigui inferior al 50%, excepte en contractacions amb persones amb discapacitat.

EL RDL 1/2023 afegeix:

. La bonificació del 100% del cost de l´activitat formativa, sempre que l´activitat formativa vinculada al contracte es realitzi en l´àmbit laboral (100% de la formació que rep la persona treballadora durant tot el temps del contracte).

. La bonificació pels costos de tutorització, entre 80€ màxim (2€/hora per alumne en empreses de menys de 5 persones treballadores, o 60€ màxim (1,50€/hora per alumne en empreses de més de 5 persones treballadores) .

Els requisits per aplicar la bonificació que ha de complir la persona treballadora són:

  • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació
  • No haver estat contractada a la teva mateixa empresa com a indefinit en els darrers 12 mesos o 6 mesos, si va ser contracte temporal, abans de l’alta.
  • No haver tingut un contracte indefinit en els darrers 3 mesos en una altra empresa. (No s’aplica si la causa de l’acomiadament va ser acomiadament col·lectiu o improcedent).
  • No ser familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, de l´empresari, càrrecs directius, o membres d´òrgans administratius d´una societat.

Els requisits per aplicar la bonificació que ha de complir l’empresa són:

  • No haver estat sancionada.
  • Estar al corrent de pagament de Seguretat Social i obligacions tributàries.
  • Tenir el Pla d’Igualtat corresponent, si hi està obligada.

.

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN SL

This site is registered on wpml.org as a development site.