Blog

L’Impost de Societats en les Cooperatives

L'Impost sobre Societats per a les cooperatives està proveït d'un règim especial i característiques especials. És igualment aplicable la normativa general de l'impost sobre societats i, en particular, la casuística del règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, excepte el tipus de gravamen.       A efectes de tributació, es distingeixen dos tipus de cooperatives:…
Llegir més

La contractació en les cooperatives

  En primer lloc, hem de diferenciar entre les cooperatives de treball associat i la resta.   La cooperativa de treball associat és aquella que té per objecte proporcionar als seus socis llocs de treball, mitjançant el seu esforç personal i directe, a temps parcial o complet, a través de l'organització en comú de la…
Llegir més

Motius de baixa o expulsió de socis d’una Associació

A vegades ens podem trobar amb socis que no s'esforcin a actuar correctament davant conflictes i actuïn de forma desaprensiva i amb greu perjudici per a l'interès general de l'associació.   L'Associació pot adoptar mesures disciplinàries contra els associats per l'incompliment dels seus deures socials. És en els estatuts o en el reglament intern on…
Llegir més

Renda 2018. Els rendiments del treball i les retencions mal practicades.

La majoria dels errors a l'hora de calcular la quantitat a retenir es produeix en els rendiments del treball derivats de relacions laborals ja que la seva quantia és variable segons les retribucions i les circumstàncies personals del treballador, mentre que a la resta de les rendes subjectes a retenció els són d'aplicació un tipus…
Llegir més