Sistemes informàtics de facturació i Verifactu

 • 26/03/2024
 • gestiobcn.com
 • 0

 

Verifactu és un sistema impulsat per l’Agència Tributària que té l’objectiu de lluitar contra el frau fiscal i impulsar la digitalització i l’automatització dels processos de fiscalitat empresarial.

 

Per situar-nos; la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va néixer amb l’objectiu d’evitar la manipulació de dades comptables que permetin una doble comptabilitat o l’alteració de registres de les operacions realitzades. Aquesta llei obliga als productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió dels que desenvolupin activitats econòmiques, garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat de els registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els mateixos sistemes. Amb això es pretén prohibir el que es coneix com a programari de doble ús.

 

El ”Reglament Verifactu” estableix els requisits que han d’adoptar aquests sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació.

Un Sistema Informàtic de Facturació (SIF) és aquell sistema que tota empresa o professional, que no realitza la facturació manualment, utilitza per generar i emetre les factures.

I un sistema VeriFactu, és un sistema d’emissió de factures verificables que pugui enviar-ho a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

 

Aquells Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) que remetin de manera electrònica tots els registres de factures a l’AEAT, i que compleixin els principis d’integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de factures es consideraran sistemes VeriFactu.

Les aplicacions informàtiques de facturació han de disposar d’una declaració responsable i han de confirmar que compleixen el que disposa el Reglament de requisits per a solucions informàtiques de facturació.

Els obligats tributaris que utilitzin aplicacions informàtiques per al compliment de l’obligació de facturació, aquests podran remetre voluntàriament a l’Agència Estatal d’Administració Tributària tots els registres de facturació generats pels sistemes informàtics esmentats complint amb les especificacions tècniques que s’estableixin per a la remissió. També les aplicacions han de poder enviar aquests registres si l’AEAT els sol·licita.

La comunicació dels registres de facturació a l’AEAT de manera voluntària es pot fer de dues formes:

 • Enviament automàtic de cada registre de facturació a l´Administració Tributària (Sistema d’emissió de factures verificables o sistema Verifactu). És l´opció més còmoda i la recomanada per l´Administració.
 • Registre sense tramesa de les factures: cada registre ha d’estar signat digitalment i ha d’estar a disposició de l’AEAT en qualsevol moment.

 

Com funciona el sistema Verifactu?

 • Genera un registre de facturació per a cada nova factura emesa, així com en cas d’anul·lació o de rectificació.
 • Garanteix la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat i inalterabilitat dels registres de facturació.
 • Permet enviar de forma automàtica cada registre de facturació a Hisenda. Es tracta de l’opció més còmoda i recomanada per l’Administració, i és la que s’anomena Sistema Verifactu. En cas que no es vulgui fer enviament automàtic a l’AEAT, les aplicacions hauran de desar de manera segura els registres de facturació. L’AEAT podrà requerir que es considerin complerts tots els requisits anteriors i podrà obtenir còpia de la informació conservada a demanda.
 • Registra determinats esdeveniments per permetre la traçabilitat de l’activitat al programa de facturació. Aquest registre d´esdeveniments no podrà ser alterat i haurà de conservar-se fins que prescriguin les obligacions tributàries.

 

Entrada en vigor Verifactu

Els obligats tributaris que utilitzin sistemes informàtics de facturació (empreses, empresaris, professionals, etc.) hauran de tenir operatius els sistemes informàtics adaptats a les característiques i requisits que s’estableixen al reglament i a la seva normativa de desenvolupament abans de l’1 de juliol de 2025 .

 

A qui afecta Verifactu?

El nou sistema Verifactu afectarà a tots els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, tant si estan subjectes a IRPF com si ho estan a l’impost sobre societats a excepció dels contribuents obligats a presentar el subministrament immediat d’informació (SII).

 

Característiques dels registres de facturació

Els sistemes informàtics de facturació que s’utilitzin hauran de generar automàticament un registre de facturació d’alta de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de cada factura, detallant-ne el contingut mínim a generar. Cada registre de facturació d’alta haurà d’incloure:

 • NIF, nom i cognoms, raó o denominació de l’obligat a expedir la factura.
 • Número i, si escau, sèrie de la factura; així com la data de la seva expedició i aquella en què s’hagin efectuat les operacions que es documenten o s’hagi rebut el pagament anticipat, si escau.
 • El tipus de factura expedida, indicant si és completa o simplificada, i, si s’escau, el detall addicional que sigui procedent per a la correcta identificació del tipus de factura expedida.
 • La descripció general de les operacions i l´import total de la factura.
 • La indicació del règim o règims aplicats a les operacions documentades als efectes de l’IVA, o d’altres operacions amb transcendència tributària.
 • La indicació de si el destinatari de la factura és el subjecte passiu de l´IVA.
 • La base imposable de les operacions, la quota de l’IVA, el tipus d’IVA o els tipus del recàrrec d’equivalència aplicats i la quota del recàrrec d’equivalència.
 • Si l’operació no està subjecta a l’IVA, l’import que correspon a aquesta operació i la causa de la no-subjecció a l’impost.
 • La data, hora, minut i segon en què es generi el registre de facturació d’alta.

Quan s’hagi emès erròniament una factura i sigui necessari anul·lar el registre de facturació d’alta corresponent, s’haurà de generar un registre de facturació d’anul·lació, amb la informació necessària per efectuar correctament l’anul·lació. D’altra banda, el reglament incorpora mecanismes de seguretat per garantir que no s’alterin els registres de facturació com la petjada o el hash i la signatura electrònica.

 

Com s’identifiquen les factures Verifactu?

Hi ha determinades característiques que permetran identificar les factures Verifactu. Són les següents:

 • Codi QR: Les factures Verifactu hauran d’incorporar necessàriament un codi QR que contindrà una sèrie de dades identificatives.
 • Referència al sistema Verifactu: Les factures també hauran d’indicar expressament que s’han generat mitjançant un sistema d’emissió de factures verificables, mitjançant l’expressió “Veri*Factu”.
 • Enviament d’informació a Hisenda: La factura Verifactu permetrà enviar-lo a l’Agència Tributària a través d’un dispositiu de lectura per a codi QR.
 • Registre d’esdeveniments: A més de tot això, haurà d’existir com a suport un registre de cada factura i esdeveniment.

 

Amb aquesta normativa, no es prohibeix la realització de factures de manera manual, encara que la majoria dels autònoms i les pimes fan servir algun programa de facturació ja que agilitza molt els temps i garanteix que tot es faci correctament. Tot i això, aquells que encara opten per la confecció de les factures de manera manual posant especial atenció que no falti ni una de les dades obligatòries d’una factura, un document d’aquest tipus fet a mà té la mateixa validesa legal que un altre generat amb un programari especialitzat.

 

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.