Nova regulació en cotització dels becaris 2024

.

EL RDL 2/2023 de 16 de març, regula  des de l´1 de gener de 2024 la cotització de totes les persones que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes en programes de formació  i pràctiques no laborals.

 

Segons la nova regulació, totes les persones que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes  tenen la obligació tant de l´afiliació com de la cotització de qui realitzi les pràctiques esmentades, tant si són pràctiques remunerades com si no són remunerades.

S´integren com assimilats a treballadors per compte aliena al Règim General de la Seguretat Social i afectes a aquelles pràctiques formatives o acadèmiques externes que queden incloses en programes de formació. Segons es refereix la Disposició addicional  52à segons el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per el RDL 8/2015 de 30 d´octubre, aquestes són:

 1.  Les realitzades per alumnes universitaris, tant per a l´obtenció de titulacions oficials de grau i màster, doctorat, com per a títol propi de la universitat, ja sigui màster de formació  permanent, diploma d´especialització o diploma d´expert.
 2.   Alumnes de formació professional , que no sigui en règim de formació professional.
 3. Les pràctiques per alumnes d´ensenyament artístic superior, ensenyament artístic professionals i ensenyament esportiu del sistema educatiu.

Queden exclosos de la regulació els becaris que figuren d´alta en qualsevol règim de Seguretat Social pel desenvolupament d´una altra activitat en situació o situació assimilada a l´alta. L’exclusió afecta també a pensionistes de jubilació o d´incapacitat permanent tant en modalitat contributiva com no contributiva.

Pràctiques extracurriculars queden obligades a alta i cotització a partir 01/01/2024,  desapareixent les diferències amb les curriculars i només es diferenciaran si són remunerades o no remunerades.

 

Principals característiques de les pràctiques formatives o acadèmiques externes remunerades:

 • No cotitzen al Mecanisme d´Equitat Inter generacional (MEI)
 • Queden excloses de cotització per atur, Formació Professional i Fons de Garantia Salarial.
 • Per a l´any 2024 tenen una reducció del 95% sobre cotització per contingències comuns.
 • A efectes de prestacions la cotització serà la mínima vigent per al grup de cotització 07.
 • Aquesta cotització s´aplicarà també respecte a les pràctiques realitzades segons el RDL 1493/2011 i RDL 1543/2011, per el que es regulen les pràctiques no laborals a empreses.
 • A nivell de gestió les altes d´afiliació a la Seguretat Social es realitzaran als comptes de cotització amb TRL 986 i indicant Relació Laboral de Caràcter Especial (RLCE) 9939.

 

Principals característiques de les pràctiques formatives o acadèmiques externes no remunerades:

 • No cotitzen al Mecanisme d´Equitat Inter generacional (MEI)
 • Queden excloses de cotització per atur, Formació Professional i Fons de Garantia Salarial i la protecció de baixa per malaltia comuna.
 • Per a l´any 2024 tenen reducció del 95% sobre cotització per contingències comuns.
 • La norma permet que la obligació de tramitar afiliació i cotització sigui del propi centre educatiu, si així ho indica el conveni de col·laboració signat entre empresa i centre formatiu.
 • El càlcul de la cotització és una quota empresarial per cada dia de pràctica formativa, segons Pressupostos Generals de l´Estat de cada any.
 • Per aquest 2024 la cotització serà una quota empresarial de 2,67€  per contingències comuns exclosa la incapacitat temporal  i 0,33€ de contingències professionals per dia de pràctica, sense que es pugui superar els 60,76€  per contingències comuns i 7,38€ de contingències professionals, sobre el que s´aplicarà la reducció de 95% esmentada.
 • Les cotitzacions s´ingressaran al finalitzar cadascun dels trimestres naturals de l´any, a mes vençut.
 • Hi ha obligació d´informar a la TGSS en cas d´absència de l´estudiant per al càlcul de les cotitzacions
 • A efectes de prestacions cada dia de pràctiques no remunerades serà reconegut com 1,61 dies de prestació.
 • A nivell de gestió es tramita alta al Compte de Cotització amb TRL 993.
 • S´estableix un termini excepcional fins al 31 de març de 2024 per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les i altes i baixes d´afiliació corresponent el inici o finalització de les pràctiques formatives no remunerades en el període comprés entre l´1 de gener de 2024 i el 20 de març de 2024.
 • Als becaris que hagin fet pràctiques abans del 1 de gener de 2024, se´ls hi permet subscriure un conveni especial de la Seguretat Social amb efectes retroactius dels 5 anys anteriors i amb càrrec al propi becari.

Recordem que per tramitar l´alta a la Seguretat Social, la persona ha d´haver obtingut prèviament el seu número d´afiliació.

 

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.