Cessió d’espais gratuïts a entitats sense ànim de lucre

Arran de la reforma a la Llei 49/2002 de mecenatge, aprovada al Reial Decret Llei 6/2023, de 19 de desembre, en aquest blog tractarem la cessió d’ús d’un bé moble o immoble sense contraprestació com a tipologia específica de donatiu.

Parlem de la cessió d’instal·lacions o espais gratuïts, efectuada per empreses a entitats sense ànim de lucre, que estan acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

De vegades ens trobem amb empreses o entitats que disposen d’un local o espai que, d’una manera altruista i voluntària, decideixen posar-lo a disposició d’una associació o fundació perquè aquestes puguin dur a terme les seves activitats en compliment de l’objecte o finalitat específica de la mateixa, de manera gratuïta.

La cessió d’un local sense cobrar un preu o renunciant al cobrament de la mateixa constitueix una donació per part de l’empresa o entitat cessionària.

Amb la reforma esmentada, es fa una menció expressa a la cessió com a tipologia específica de donatiu que pot generar la deducció prevista a la Llei d’Incentius Fiscals.

 

Pel que fa a la valoració de la cessió d’ús de bens mobles i immobles, tenim el següent:

  • Valoració pel donant: s’han de tenir en compte les despeses incorregudes pel cedent durant cada any de cessió, les quals han estat fiscalment deduïbles si s’hagués cedit l’ús de manera onerosa. Aquestes despeses han d’estar degudament comptabilitzades quan s’hi estigui obligat. En cap cas no formaran part de la base de la deducció, els interessos dels capitals aliens invertits en l’adquisició o millora del bé i altres despeses de finançament. Resumint es prendrà com a base de la deducció les despeses deduïbles que hagués tingut si l’hagués llogat, tret dels tributs i interessos d’un préstec vinculat a l’immoble.
  • Valoració pel donatari: es registrarà com a ingrés (qualificació comptable de subvenció) i com a despesa (comptablement una despesa d’explotació) alhora, el valor raonable de l’operació com a valor normal de mercat del bé o dret en el moment de la seva transmissió.

 

Formalment la cessió es pot formular de dues maneres diferents:

1.Establir un contracte amb un preu per la cessió i la renúncia al seu cobrament en concepte de donació irrevocable per part del cedent.

A efectes de l’Impost sobre Societats, la empresa propietària declararà l’ingrés per la cessió i d’altra banda reconeixerà una despesa per a la renúncia al cobrament. L’esmentada renúncia serà l’import del donatiu.

Però d’acord amb la Llei de l’Impost sobre Societats, s’estableix que les despeses per donatius no seran fiscalment deduïbles, i en conseqüència s’ha d’efectuar un ajust positiu en la base imposable.

D’altra banda, les donacions efectuades amb caràcter irrevocable a favor d’entitats sense ànim de lucre, acollides a la Llei 49/2002, tindran dret a aplicar una deducció en l´Impost sobre Societats.

L’entitat, per la seva banda, ha d’emetre un certificat especificant entre d’altres el caràcter pur i irrevocable del donatiu.

2.Una altra opció seria subscriure un conveni de col·laboració.

En aquest cas, a efectes de l’Impost sobre Societats, les quantitats satisfetes o les despeses realitzades en aquest cas, tenen la consideració de despeses deduïbles per determinar la base imposable de l’Impost sobre Societats de l’empresa.

A efectes d’IVA, l’operació no està subjecta atès que la difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració no constitueix una prestació de servei. L’empresa no haurà d’emetre factura per la cessió.

Per la seva banda, l’entitat es compromet per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en aquestes activitats.

 

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.