Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

 • 17/01/2024
 • gestiobcn.com
 • 0

Els donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d’ajudar a fomentar l’activitat d’interès general de l’entitat en l’assoliment de les seves finalitats.

Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit.

Per a les entitats declarades d’utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei 49/2002, d’acord amb l’article 17, donen dret a practicar deduccions, entre d’altres:

 • Els donatius i donacions en efectiu i en espècie
 • les quotes d´ afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura.

Les deduccions a nivell estatal des del 2024 son:

 • A efectes del IRPF:

Les persones físiques que efectuïn donacions i aportacions a aquests tipus d’entitats, tindran dret a deduir de la quota íntegra els següents percentatges de deducció:

 • Fins a 250 euros …………………….. 80 % de deducció
 • Resta base de deducció ………….. 40 % de deducció

Si en els dos exercicis anteriors s’haguessin efectuat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquest mateixa entitat que excedeixi de 250 euros, serà d’un 45 %.

 • A efectes del IS:

La deducció de la quota íntegra és del 40 % i, si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de deducció a favor d’aquesta mateixa entitat serà del 50 %.

En resum seria:

TRACTAMENT FISCAL DEDUCCIONS DONATIUS LLEI 49/2002 Des del 2024
PERSONES FÍSIQUES IRPF DONATIUS Fins 250 € 80 %
Excés 40 %
DONATIUS RECURRENTS Fins 250 € 80 %
Excés 45 %
PERSONES JURÍDIQUES IS DONATIUS En general 40 %
DONATIUS RECURRENTS 50 %

 

A efectes de l’empresa donant, els donatius a entitats acollides a la Llei 49/2002, no constitueixen una despesa deduïble en l’Impost sobre Societats, però si una deducció en la quota.

Quan l’entitat beneficiària rep una donació, ha d’emetre un certificat on s’expressi:

 • Que és una entitat beneficiària de mecenatge segons la Llei 49/2002
 • Data i import del donatiu en efectiu
 • Document públic que acrediti la donació en béns o drets
 • Destinació que l’entitat donarà al bé o dret aportat
 • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació

 

Com a obligació formal davant l’Agència Tributària, l’entitat beneficiària ha de presentar la declaració informativa model 182 durant el mes de gener on s’informa de les dades del donant, l’import de la donació i la deducció a aplicar.

 A nivell autonòmic, es poden aplicar altres deduccions per donatius a entitats com:

 • Entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana. La deducció és un 15% de les quantitats donades (amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica) a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i a altres fundacions i associacions que tinguin com a finalitat el foment de la llengua catalana i que constin en el cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

 

 • Entitats que fomenten la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. La deducció és d’un 15% (amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica) de les quantitats donades a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i a favor dels que promou, o en els quals participa, la Generalitat de Catalunya.

 

 • Entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. La deducció és del 15% (amb el límit del 5% de la quota íntegra autonòmica) de les quantitats donades a favor de fundacions o associacions que consten en el cens del Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.

 

En aquest cas també l’aplicació de les deduccions està condicionada a la justificació documental adequada.

Tant mateix, les entitats beneficiaries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat donatius a l’Agència Tributària Catalana.

 

Si aquesta informació ha estat del seu interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada, podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.