Requisits a complir per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge

Determinades organitzacions no lucratives es poden acollir voluntàriament al règim fiscal especial previst en la Llei 49/2002, sempre que optin per ell i comuniquin la opció a l’Agència Tributària.

.

Tal i com esmentàvem a un anterior blog sobre el tema, les entitats que es poden acollir son:

– Les fundacions.

– Les associacions declarades d’utilitat pública.

– Les organitzacions no governamentals de desenvolupament que estiguin inscrites als registres de Cooperació Internacional per el Desenvolupament, amb forma jurídica de fundació o associació, encara que, en aquest últim cas, no estigui declarada d’utilitat pública.

– Federacions esportives espanyoles, les d’àmbit autonòmic.

– Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

.

Les entitats que podent optar, no vulguin acollir-se al règim fiscal especial, els és aplicable la normativa fiscal general i, pel que fa a l’impost sobre societats, la de les “entitats parcialment exemptes”.

Un cop acollides a la Llei 49/2002, les entitats han de complir el decàleg de condicions previstes a la mateixa i això és molt important, ja que si s’incompleix qualsevol dels requisits, l’entitat estarà fora de l’esmentat règim especial, amb totes les conseqüències negatives que del fet es derivin. Per això cal verificar anualment el compliment de cada un dels requisits.

.

Repassem doncs quins son aquest requisits necessaris:

– Que persegueixin finalitats d’interès general, com ara, entre altres, els de defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i actes violents, els d’assistència social i inclusió social, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, laborals.

– Sobre aquest punt cal esmentar la possibilitat que aquestes finalitats es puguin perseguir de manera directa o indirecta. Una recent consulta de la Direcció General de Tributs introdueix la possibilitat de que es compleixi aquest requisit malgrat l’entitat no destini els seus fons de forma directa a la realització d’activitats amb finalitats d’interès general, sempre i quan els fons es destinin a d’altres entitats que tributin en aquest règim especial i es dugui a terme una labor de seguiment i control.

– Que hi dediquin a la realització de les esmentades finalitats almenys el 70 per 100 dels seus ingressos.

– Que l’activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària. En aquest cas, el lloguer d’immobles no es considera explotació econòmica a efectes d’aquesta llei. Les activitats econòmiques que no persegueixen la finalitat fundacional estan permeses, però no poden superar el 40% dels ingressos totals de l’entitat. Tant mateix, aquestes activitats no exemptes no han de vulnerar les normes de la defensa de la competència amb empreses o entitats  que realitzin la mateixa activitat.

– Que els fundadors, associats, patrons, entre d’altres, no siguin els destinataris principals de les activitats.

– Que els càrrecs de l’entitat siguin gratuïts, permetent-se el reemborsament de despeses ocasionades i justificades per el desenvolupament del seu càrrec.

– Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destini a una entitat d’igual naturalesa i cal que consti als estatuts.

– Que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats corresponent.

– Que compleixin les obligacions comptables.

– Que compleixin les obligacions de rendició de comptes que estableixi la seva legislació específica.

– Que elaborin anualment una memòria econòmica.

.

Sagarra i Montalvo gestió BCN

Assessoria a Barcelona

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.