Registre AECID – Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

 .

.

L’AECID és una agència estatal adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Tal com ja vàrem explicar en una bloc anterior, l’AECID s’encarrega de gestionar fons públics que es destinen a la cooperació per al desenvolupament a través de diferents actors, entre els quals es troben les ONGD, les quals han d’estar inscrites en el seu Registre Públic .

Perquè aquestes entitats puguin rebre de les administracions públiques ajuts i subvencions computables com a ajuda oficial al desenvolupament (art. 33 de la Llei 23/1998, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament), és condició indispensable estar inscrites al AECID.

A continuació resumirem breument quin és el procediment a seguir:

D’entrada, les ONGD que vulguin inscriure’s, han d’acreditar que en els seus estatuts consten com a finalitats, o com a objecte exprés, la realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament.

La Cooperació internacional comprèn finalitats com la defensa dels drets humans (inclòs l’accés a l’educació, a l’aigua o a la salut), l’enfortiment de la democràcia, creixement inclusiu i l’assistència a països afectats per emergències, entre d’altres, amb el propòsit de promoure el progrés econòmic i social global, que sigui sostenible i equitatiu.

El procediment d’inscripció s’inicia presentant la següent documentació al Registre General de l’AECID:

-la sol·licitud d’inscripció

-documentació de l’entitat i dels seus representants

-Declaració responsable sobre activitats

-Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries

-Certificat de l’entitat en el qual s’acrediti l’existència d’estructura suficient

-Memòria anual corresponent a l’últim any d’activitat, si la tingués.

Per a més informació i detalls, facilitem l’enllaç a la pàgina web de l’AECID:

http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Registro/Solicitud-de-inscripcion.aspx

D’acord amb el Reglament del Registre, publicat en el Reial Decret 193/2015, la resolució de la inscripció s’ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos. Si transcorregut aquest termini, no s’ha notificat resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud d’inscripció.

Algunes de les dades inscrites en el Registre, com els sectors d’activitat de l’entitat, el patrimoni, les fonts de finançament, el nombre de cooperants que treballen a l’entitat o el nombre de socis o voluntaris, s’han d’actualitzar dins dels quatre primers mesos de cada any.

En el cas de modificació de dades pròpies de l’entitat, s’ha de comunicar la variació o modificació al Registre en el termini de tres mesos des del moment en què es produeixi l’acord de l’òrgan de govern.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.