Principals obligacions per a empreses i entitats pel que fa a la contractació laboral

 

 

Pel que fa a la documentació i tràmits inicials cal destacar l’obligació de comunicar l’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL.

S’ha de comunicar a l’autoritat laboral, l’obertura del centre de treball a efectes de comprovar el compliment de normes sobre seguretat i higiene en el treball i de la legislació social general.

L’obligació correspon a l’empresari, el seu incompliment pot ser sancionat i la comunicació ha de tenir lloc dins dels 30 dies següents a l’obertura.

Pel que fa al LLIBRE DE VISITES, s’ha suprimit l’obligació d’adquirir i diligenciar qualsevol llibre o formulari per a la realització de les diligències de la Inspecció de Treball.

 

CALENDARI LABORAL

L’empresa o entitat ha d’elaborar anualment un calendari laboral, que ha de ser exposat en un lloc visible de cada centre de treball. En aquest document constarà l’horari, jornada anual i distribució dels dies laborals, festius, descansos i altres dies inhàbils de la plantilla de treballadors, segons la jornada màxima legal o pactada.

.

CONTRACTACIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES

Les empreses amb 50 o més treballadors estan obligades a que almenys un 2 per cent siguin treballadors amb discapacitat. El seu còmput es realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors amb l’empresa.

Es considera persona amb discapacitat aquella que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Les empreses o entitats poden, de forma excepcional, quedar exemptes de l’obligació de contractar persones amb discapacitat, a través d’acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial, o en absència d’aquells, per opció voluntària, sempre que s’apliqui alguna de les mesures substitutòries, sent necessari sol·licitar als serveis d’ocupació competents la declaració d’excepcionalitat.

.

CONTRACTES I CÒPIA BÀSICA

L’empresa o entitat ha de lliurar en el termini màxim dels 10 dies següents a la contractació, una còpia bàsica del contracte tant al Servei Públic d’Ocupació com als delegats de personal o comitès d’empresa. En el mateix termini s’han de notificar també les pròrrogues.

Encara que a causa de les característiques dels contractes, no hi hagi obligació de formalitzar el mateix per escrit, ha de comunicar als serveis públics d’ocupació, també en el termini de 10 dies hàbils següents a la seva concertació, el contingut dels contractes de treball que es celebrin o les seves pròrrogues.

.

RECONEIXEMENTS MÈDICS

Serà obligació de l’empresa o entitat garantir la vigilància de la salut dels seus treballadors en funció dels riscos del lloc de treball. La vigilància de la salut ha de ser voluntària per part del treballador. No obstant això, en determinats supòsits els reconeixements mèdics són imprescindibles. Totes les empreses que hagin de cobrir llocs de treball amb riscos de malalties professionals estan obligades a practicar un reconeixement mèdic previ a l’admissió i de forma periòdica als treballadors.

L’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresa pot resultar una infracció greu en matèria de seguretat i higiene i salut laborals. L’esmentat incompliment converteix les empreses i entitats en responsables de les prestacions derivades de malaltia professional, incloent el recàrrec de prestacions econòmiques d’un 30 a un 50 per cent.

.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constitueix a empreses, entitats o centres amb 50 o més treballadors. La seva funció és la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. La seva funció bàsica és facilitar l’intercanvi de punts de vista entre les parts.

Està format, amb el mateix nombre de membres per cada part, per delegats de prevenció i l’empresa o entitat o els seus representants. Es reuneixen de forma trimestral i poden participar, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i responsables tècnics de prevenció de l’empresa.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.