.

Prestació per cura de menors amb malaltia greu

.

 

Prestació econòmica regulada en el Reial Decret 1148/2011, destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per a la cura del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu. Es compensarà la pèrdua d’ingressos per reduir la jornada i la seva consegüent disminució de salari, durant el període d’hospitalització i el tractament continuat de la malaltia.

.

 

Els beneficiaris són les persones incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social i que redueixi la seva jornada laboral com a mínim en un 50% per a la cura del menor afectat per càncer o alguna de les malalties recollides a l’annex del Reial Decret que regula la prestació.

Cal destacar que tots dos progenitors han d’acreditar que es troben afiliats i d’alta en algun règim de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social de col·legi professional, per compte propi o aliè. El subsidi només podrà ser reconegut a favor d’un d’ells. No obstant, podran alternar-se el subsidi per períodes no inferiors a un mes.

La prestació no serà reconeguda en els contractes a temps parcials amb una jornada inferior al 25%.

El dret a la prestació neix a partir del dia en què s’inicia la reducció de la jornada, sempre que la sol·licitud es formuli dins dels tres mesos següents a la data de la reducció.

La norma no exigeix ​​període mínim de cotització per als sol·licitants menors de 21 anys. Sí per aquells amb edats compreses entre els 21 i els 25 anys, als quals se’ls exigeixen 90 dies en els 7 anys immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació o 180 dies al llarg de la seva vida laboral. A partir dels 26 anys d’edat s’exigeix ​​un mínim de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors o 360 dies al total de la seva vida laboral.

La prestació serà reconeguda per un període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan s’acrediti la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor i la durada màxima serà fins que el menor compleixi 18 anys.

El subsidi abonat al beneficiari correspon al 100% de la base reguladora d’incapacitat per contingències professionals i serà abonat directament per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual el beneficiari tingui cobertes les contingències professionals.

Per fer la sol·licitud s’ha d’aportar el model de sol·licitud aprovat a aquest efecte i els documents necessaris per a l’acreditació tant de la identitat com de les circumstàncies determinants del dret. Un cop presentada la sol·licitud l’entitat gestora o mútua d’accidents de dictarà resolució expressa i notificarà en el termini de 30 dies el reconeixement o denegació del dret a la prestació.

Transcorregut el termini indicat de 30 dies sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada, sent objecte de recurs en la forma que preveu l’article 71 de la Llei 35/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.