Category Archives: Fundacions

Promocions per a Captació de Recursos en Entitats sense Ànim de Lucre

Les entitats solen tenir diverses fonts de finançament que poden provenir de donatius, quotes dels socis, subvencions, accions de promocions per captació de recursos, i també de l’activitat econòmica que, relacionada amb la seva finalitat social, dugui a terme la pròpia entitat, entre d’altres. Un problema freqüent és la manca de diversificació d’aquestes fonts de finançament. Si es depèn massa d’una…
Llegir més

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més

Reducció de la Dotació Fundacional

La Dotació Fundacional és el conjunt de béns i drets integrats en el patrimoni de la Fundació, que es troben afectats durant tota la vida jurídica de la Fundació al acompliment dels fins per als quals aquesta va ser constituïda.   . La Fundació ha de garantir davant dels seus Patrons, el Protectorat i la resta…
Llegir més