Category Archives: Fundacions

Comptabilitat analítica en Fundacions i Associacions

. La Comptabilitat Analítica o per centres de cost és la comptabilitat ordenada amb el criteri de la naturalesa de la despesa o ingrés o el tipus de moviment econòmic en general (comptabilitat general), però a més amb el criteri de les diferents activitats o projectes que es desenvolupin en l'entitat (desglossament de la comptabilitat…
Llegir més

Caràcter Social d’una Entitat Sense Ànim de Lucre

En un anterior blog, esmentàvem que la normativa de l’IVA contempla l’existència d’una sèrie d’activitats o situacions en les quals no s’ha de repercutir l’IVA, ja que es considera que aquestes activitats per la seva naturalesa són activitats exemptes d’acord amb l’article 20 de la Llei d’IVA. . Aquestes exempcions, poden afectar a les entitats…
Llegir més

Obligacions de transparència de les entitats

Com dèiem en un blog anterior, la transparència millora la gestió interna de les entitats i, alhora, fa pedagogia entre els membres de la mateixa. La Transparència aporta rigor i, per tant, millora la gestió. . D’acord amb la Llei de Transparència, en aquest nou blog volem donar èmfasi a les obligacions per a les…
Llegir més

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més