Category Archives: Fundacions

Exempció d’IVA que s’aplica a les quotes d’associats d’una entitat

Fins el 2012 per a gaudir de l’exempció en les prestacions de serveis i entregues de bens efectuades per entitats legalment reconegudes sense afany de lucre i realitzades per a la consecució de les seves activitats, calia requerir el previ reconeixement per l’orgue competent de l’Administració Tributaria. . A partir del 2013 ja no va…
Llegir més

Comptabilitat analítica en Fundacions i Associacions

. La Comptabilitat Analítica o per centres de cost és la comptabilitat ordenada amb el criteri de la naturalesa de la despesa o ingrés o el tipus de moviment econòmic en general (comptabilitat general), però a més amb el criteri de les diferents activitats o projectes que es desenvolupin en l'entitat (desglossament de la comptabilitat…
Llegir més

Caràcter Social d’una Entitat Sense Ànim de Lucre

En un anterior blog, esmentàvem que la normativa de l’IVA contempla l’existència d’una sèrie d’activitats o situacions en les quals no s’ha de repercutir l’IVA, ja que es considera que aquestes activitats per la seva naturalesa són activitats exemptes d’acord amb l’article 20 de la Llei d’IVA. . Aquestes exempcions, poden afectar a les entitats…
Llegir més

Obligacions de transparència de les entitats

Com dèiem en un blog anterior, la transparència millora la gestió interna de les entitats i, alhora, fa pedagogia entre els membres de la mateixa. La Transparència aporta rigor i, per tant, millora la gestió. . D’acord amb la Llei de Transparència, en aquest nou blog volem donar èmfasi a les obligacions per a les…
Llegir més