Exempció d’IVA que s’aplica a les quotes d’associats d’una entitat

Fins el 2012 per a gaudir de l’exempció en les prestacions de serveis i entregues de bens efectuades per entitats legalment reconegudes sense afany de lucre i realitzades per a la consecució de les seves activitats, calia requerir el previ reconeixement per l’orgue competent de l’Administració Tributaria.

.

A partir del 2013 ja no va caldre aquest reconeixement previ i l’aplicació de l’exempció sols queda condicionada a que no sigui susceptible de produir distorsions de competència.

Les entitats afectades són les associacions en general, Col·legis professionals, Organitzacions patronals i sindicals, Gremis, entre d’altres.

Les condicions per a aplicar l’exempció són:

 1. Que estigui legalment reconeguda i constituïda
 2. Que no tingui finalitat lucrativa
 3. Que els seus objectius siguin exclusivament de naturalesa política, sindical, religiosa, filantròpica o cívica.
 4. Que les prestacions de serveis es realitzin per a la consecució de les finalitats de l’Entitat i amb interès col·lectiu dels socis.
 5. Que la contraprestació de les prestacions de serveis exempts es fixi en els estatuts.
 6. Que la prestació de serveis es realitzi directament per l’entitat

.

Hi ha diverses qüestions que s’han de tenir en compte a efectes d’estar exempt:

 • Els estatuts de l’entitat han de recollir clarament quines són les seves finalitats, quin és el seu règim econòmic, cóm es determinen les quotes obligatòries i quins drets atorguen, quines són les condicions per a perdre la condició d’associat i si hi ha quotes periòdiques i/o extraordinàries.
 • En el supòsit que en els estatuts no es determinessin les quotes, també quedarien exemptes les fixades en l’Assemblea.
 • L’exempció no és aplicable en el cas de prestacions de serveis en interès d’un o varis socis i no en interès col·lectiu.
 • L’exempció és aplicable tant a les quotes periòdiques com a les extraordinàries.
 • Queden exemptes totes les prestacions de serveis a les que tinguin dret el col·lectiu d’associats de l’entitat sempre que estiguin relacionades amb les seves finalitats, com per exemple, l’organització d’actes, serveis d’informació als socis, d’utilització d’espais pels socis.
 • No queden exemptes, per exemple, operacions que no estiguin incloses dins les quotes associatives, com la formació, la venda de llibres o revistes i d’altres prestacions de serveis que s’efectuïn fora de les quotes d’associats.

 

A efectes d’IVA una entitat que ofereix un servei a canvi d’una contraprestació, estarà subjecte a IVA, tret de les exempcions que es contemplen a la Llei d’Iva 37/1992, en el seu article 20. Per les no exemptes, emetrà factures per les seves vendes, i repercutirà en elles l’IVA corresponent. Igualment, l’entitat podrà desgravar l’IVA de les compres que faci i ingressarà o recuperarà la diferències entre l’IVA repercutit i el IVA suportat.

 

Pel que fa a les quotes suportades d’IVA per l’entitat, cal tenir present que la concurrència d’operacions que originen el dret a la deducció (prestacions de serveis subjectes i no exemptes) i les que no generen aquest dret, com les quotes de socis , suposa que l’entitat estarà sotmesa a la regla de la prorrata per a la deducció de l’impost suportat.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.