Novetats als Pressupostos Generals de l´Estat 2018

Entre les mesures contingudes en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, assenyalem els punts més destacats que afecten l’àmbit laboral i l’Impost de la Renda de la Persones Físiques.

 

PENSIONS PÚBLIQUES

Les pensions s’incrementaran el 2018 un 0,25% amb caràcter general, aquest increment pot arribar a ser del 1,60% o 3% segons el tipus de pensió.

S’estableix d’un import màxim de 2.580,13 € mensuals sense perjudici de les pagues extres que puguin correspondre o 36.121,82 € anuals incloses les pagues extres.

Les pensions de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars en la modalitat contributiva i les pensions de jubilació i invalidesa en la modalitat no contributiva també s’incrementaran un 0,25%.

S’incrementa el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat en determinats supòsits El percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra pensió pública serà el 56% a partir l’1 d’agost del 2018, aconseguint el 60% l’1 de gener de el 2019.

 

COTITZACIONS SOCIALS

Es fixen les quanties de les bases mínimes i màximes, topall màxims i mínims, i tipus de cotització dels diferents règims de la Seguretat Social per a l’exercici 2018.

Règim General

A partir l’1 d’agost de 2018, les bases mínimes de cotització s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional i les bases màximes queden fixades en la quantia de 3.803,70 € mensuals o de 126,79 € diaris.

Cotització en el Règim Especial dels Treballadors per Compte propi o Autònoms

A partir l’1 d’agost de 2018, la base màxima de cotització serà de 3.803,70 € mensuals i la base mínima serà de 932,70 € mensuals.

Sistema especial per a treballadors de la llar establert en el Règim General de la Seguretat Social

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals per a l’any 2018 es determinen actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala vigent l’any 2017, en idèntica proporció a l’increment que experimenti el salari mínim interprofessional.

El tipus de cotització per contingències comunes a aplicar durant el 2018 serà el 27,40%, sent el 22,85% a càrrec de l’ocupador i el 4,55% a càrrec de l’empleat.

Contractes per a la formació i l’aprenentatge i del personal investigador en formació

Les quotes per a la cotització dels contractes per a la formació i l’aprenentatge, així com el personal investigador en formació, s’incrementaran a partir l’1 d’agost de 2018 i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2017, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del règim general.

Permís de paternitat

A partir del 5 de juliol de 2018 s’amplia el permís de paternitat de 4 a 5 setmanes. Les quatre primeres setmanes hauran de gaudir de forma ininterrompuda i la cinquena podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment, dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill. Aquest acord es determinarà a l’inici del període de suspensió. Aquesta suspensió podrà gaudir-se en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del 50%, previ acord entre l’empresari i el treballador, en tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de suspensió inclòs, si és el cas, el de gaudi independent de la cinquena setmana.

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 Amb efectes de 5 de juliol de 2018 redueix el mínim exempt en l’IRPF, que s’incrementa de 12.000 € a 14.000 € per als contribuents que tinguin rendiments íntegres del treball procedents de més d’un pagador i la suma percebuda procedent del segon i restants superi la quantitat conjunta de 1.500 euros.

Amb caràcter general, s’augmenta la reducció per l’obtenció de rendiments de treball dels treballadors amb menors rendes, concretament:

  • Als contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 € se’ls aplicarà una reducció de 5.565 €.
  • Quan els rendiments nets del treball estiguin compresos entre 13.115 € i 16.825 € se’ls aplicarà una reducció de 5.565 € menys el resultat de multiplicar 1,5 a la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 €.

Així i tot, s’especifica que per calcular el tipus de retenció o ingressos a compte a practicar sobre els rendiments que se satisfacin o abonin a partir de l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, la reducció per obtenció de rendiments del treball anterior serà la resultant d’incrementar la quantia derivada de l’aplicació de la normativa vigent a 31 de desembre de 2017 a la meitat de la diferència positiva resultant de minorar l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball, aplicant la normativa vigent a 1 de gener de 2019 a la quantia de la reducció calculada d’acord amb la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

Amb data d’efecte 1 de gener de 2018, l’import de la deducció per maternitat de 1.200 euros es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan s’hagin satisfet despeses per guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per a fills menors de 3 anys.

Amb data d’efecte 5 de juliol de 2018, la deducció per família nombrosa es podrà incrementar en 600 euros anuals per cada un dels fills que formen part la família nombrosa que excedeixi el nombre mínim de fills exigits perquè la família hagi adquirit la condició de família nombrosa.

Tindran dret a la deducció per persona amb discapacitat a càrrec de fins a 1.200 euros anuals, els contribuents amb cònjuge no separat legalment amb discapacitat, els quals obtinguin rendes iguals o inferiors a 8.000 euros. Sent aquesta deducció incompatible amb la deducció per descendent i ascendent amb discapacitat.

La deducció per inversió en empreses de nova o recent creació augmenta fins al 30% amb una base màxima de deducció de 60.000 euros anuals.

Es modifica l’obligació de declarar per aquest impost, establint, d’una banda, un límit quantitatiu que eximeixi de l’obligació de presentar declaració quan s’obtinguin guanys patrimonials derivats d’ajuts públics de reduïda quantia, a fi d’evitar que la percepció de tals ajudes obligui al contribuent a presentar declaració per l’Impost i, de l’altra, elevant el llindar inferior de l’obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball com a conseqüència de la millora de la reducció per obtenció de rendiments del treball anteriorment comentada.

S’estableix una deducció sobre la quota a favor dels contribuents els restants membres de la unitat familiar resideixin en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. D’aquesta manera s’equiparà la quota a pagar a la qual hagués suportat en el cas que tots els membres de la unitat familiar hagin estat residents fiscals a Espanya.

L’Impost sobre el Patrimoni, es prorroga durant l’any 2018.

 

ALTRES DISPOSICIONS

Es manté l’interès legal del diner en el 3% i l’interès de demora en el 3,75%.

Es mantenen les mateixes quanties que en l’exercici 2017: – IPREM diari: 17,75 € – IPREM mensual: 532,51 € – IPREM anual: 6.454,03 €.

S’ajorna l’aplicació de l’increment de la pensió de viduïtat de fins a un 60% de la base reguladora que correspongui quan concorrin determinades circumstàncies, previst a partir d’1 de gener del 2012.

Bonificació en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional. S’estableix per a aquests supòsits una reducció del 50% de l’aportació empresarial per contingències comunes.

S’estableix un ajut econòmic de 426 € per a aquells joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que celebrin un contracte per a la formació i l’aprenentatge l’activitat formativa tingui per objecte l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

S’estableix una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 € mensuals durant tres anys per a aquells contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb joves que hagin percebut l’ajuda econòmica d’acompanyament prevista en la disposició anterior que es transformin a indefinits.

Els dos últims punts seran tractats en més profunditat en futures publicacions del nostre despatx.

.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.