Registre comptable ingressos i despeses del voluntariat

Ara que ja estem a la recta final de l’estiu i les vacances, son moltes les persones que han escollit gaudir de les seves vacances col·laborant com a voluntaris en els diferents camps de treball que organitzen moltes entitats tant a nivell nacional com internacional.

Per aquest motiu, un cop realitzades aquestes tasques de voluntariat, les entitats es troben amb un seguit de moviments econòmics que han de reflectir en els seus llibres o estats comptables, cosa que sovint genera dubtes i confusions.

Aquest blog pretén ser una eina útil i pràctica per ajudar a aquestes entitats a intentar resoldre els seus dubtes i obrir un debat sobre dubtes que no exposarem. Per tant us animem a participar activament!

 

Les despeses vinculades a les activitats realitzades pels voluntaris, a priori son despeses de transport, allotjament i menjars.

Però com el ventall d’activitats potser ampli, genèricament les considerarem com a despeses produïdes pels voluntaris i altres col·laboradors com a conseqüència de les activitats desenvolupades per l’entitat.

Aquest tipus de despeses a nivell comptable es registren d’acord amb el Pla comptable d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal, com el Pla comptable de fundacions i associacions subjectes a la Generalitat de Catalunya, a un compte 653 “Compensació de despeses per prestacions de col·laboració”.

En aquest compte comptable es registren les despeses produïdes per voluntaris i altres col·laboradors com a conseqüència de les activitats desenvolupades a l’entitat, com per exemple les despeses de transport, menjar i vestuari.

Per tant, la compensació de despeses per el voluntari, te simplement l’objecte de rescabalar les despeses que li han originat l’exercici de la seva tasca com a voluntari.

 

La gestió del voluntariat comporta sovint altres despeses a l’entitat com per exemple:

  • Procés de selecció de voluntaris: Normalment d’entrada es fa una entrevista prèvia a l’acceptació de la sol·licitud del voluntari, a fi efecte valorar la idoneïtat de la persona i de decidir a quin programa de voluntariat s’incorpora. Aquestes despeses si es duen a terme per professionals externs de l’entitat, comptablement es poden registrar com a despeses de gestió dins del grup 623 “Serveis de professionals independents”.
  • Formació de voluntaris: La formació està pensada per a poder desenvolupar la tasca específica que se li encomani al voluntari. La formació és un dret del voluntari que pot ajudar a desenvolupar millor les seves tasques a banda de fer-lo créixer personalment. Aquesta formació es pot dur a terme també per personal extern i comptablement tindria ala mateixa consideració que l’apartat anterior. I el material emprat per a la formació, es pot registrar comptablement dins d’un compte 629, creant un subcompte com a material per a formació voluntaris
  • Responsable de la coordinació dels voluntaris: sovint és personal intern de l’entitat qui gestiona aquesta coordinació. Per tant, si és el cas, seria com a més despesa de personal, grup 64.
  • Assegurances: és un dret del voluntari el fet d’ésser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat. Aquests drets dels voluntaris comporten a la pràctica per a les entitats una doble obligació en relació amb les assegurances, la de disposar d’una assegurança d’accidents i d’una altra de responsabilitat civil. Les despeses d’assegurances, es registren comptablement al compte 625 “Primes d’assegurances”

 

El voluntari desenvoluparà les seves funcions de forma lliure i gratuïta i per tant no rebrà remuneració de cap tipus, ja sigui en diners o en espècie. Per tant, en aquest cas, no hi haurà cap moviment comptable a reflectir.

Un altra casuística que es dona sovint dins les entitats, es que les despeses de viatge van a càrrec del propi voluntari, però malgrat això, s’adquireixen els bitllets de transport de manera global per l’entitat i després cada voluntari retorna a l’entitat l’import del seu bitllet de transport.

En aquest cas, malgrat l’entitat anticipa uns diners, no és una despesa per l’entitat ja que posteriorment ho recupera.

Comptablement, aquesta sortida i entrada de diners es pot registrar a un compte 552 “compte corrent amb altres persones o entitats vinculades”. Es carregarà per l’import reemborsat pels bitllets de transport o lliuraments efectuats per l’entitat i s’abonarà per el retorn dels diners dels voluntaris o les recepcions a favor de l’entitat.

Per acabar, hi ha entitats que sol·liciten una taxa d’inscripció. Aquesta taxa cobreix despeses de transacció, gestió i documentació suportades per l’entitat i no sempre és reemborsable.

Comptablement aquest ingrés, malgrat el pla comptable no especifica un compte concret, ho podem registrar al compte 759 “Ingressos per serveis diversos”.

Us convidem a fer noves aportacions i a plantejar dubtes a fi efecte de fer més enriquidora aquesta informació del blog.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.