Llei de transparència. Nivell de subjecció de Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència

 

Amb la publicació de l’ordre JUS/152/2018 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) S’estableixen les diferents obligacions en funció de criteris com la tipologia i la dimensió de les entitats.

 

Concretament fixa els criteris que determina la subjecció a les obligacions de transparència i defineix quines son les obligacions concretes per a cada categoria d’entitats, a fi efecte de que totes les persones físiques i jurídiques, privades i públiques puguin accedir a la informació que les entitats estan obligades a publicar.

En un darrer blog, ja fèiem esment de les obligacions de transparència de les entitats, en funció de la relació que aquestes tinguin amb l’administració.

Ara, arran de la recent publicació de l’ordre, fem esment als requisits que han de complir les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública en matèria de transparència.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de fixar el nivell de subjecció seran en funció de la dimensió de les entitats i el fet que estigui o no obligada a auditar els comptes:

https://gestiobcn.com/limits-per-a-lelaboracio-dels-comptes-anuals-i-lauditoria/

També en relació a les fonts de finançament, s’ha de tenir en compte si les entitats perceben fons públics, així com si estan subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

Les Fundacions i Associacions Declarades d’Utilitat Pública, sigui quina sigui la seva dimensió, estan obligades a fer públiques (transparència informació) les següents dades:

 1. Activitats.
 2. Adreces de correu postal i electrònic.
 3. Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu: relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de l’entitat.
 4. Estats financers i memòria econòmica: els Comptes Anuals.
 5. Estatuts.
 6. Estructura directiva i de govern: òrgans col·legiats o unipersonals exigits legalment i estatutàriament, que governen i dirigeixen l’entitat. Inclou Patronat i Junta Directiva.
 7. Estructura organitzativa: òrgans de caràcter obligatori i voluntari cretes per l’entitat conforme al procediment establert als estatuts i les funcions atribuïdes a cadascun.
 8. Fins o finalitats.
 9. Missió de l’entitat.
 10. Resultat de les activitats acomplertes: descripció dels projectes iniciats i executats durant el darrer exercici econòmic tancat.
 11. Lloc web.

 

A banda, en funció de la seva dimensió i de si reben o no fons públics, caldrà anar afegint:

 • De dimensió reduïda i que no reben fons públics, han de publicar les dades esmentades anteriorment.
 • De dimensió reduïda i que reben fons públics, cal afegir:
  • El balanç social: L’instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiaries i les benefactores, en que s’exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social.
  • El col·lectiu de persones beneficiàries ateses: Persones usuàries o beneficiàries de l’activitat de l’entitat. Aquesta informació ha de contenir el nombre de persones, els criteris utilitzats per a la seva selecció i la descripció de les prestacions i els serveis realitzats.
  • Els concursos, els contractes i les licitacions
  • El programa i la memòria anual d’activitats
 • De dimensió mitjana i que no reben fons públics:
  • El col·lectiu de persones beneficiàries ateses
  • El programa i la memòria anual d’activitats
 • De dimensió mitjana i que reben fons públics, cal afegir:
  • El balanç social
  • El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió: document que formalitza el conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que guien l’actuació dels membres dels òrgans de govern i dels professionals en el desenvolupament de les funcions.
  • Els concursos, els contractes i les licitacions
  • Les principals línies estratègiques d’actuació: Els objectius aprovats pels òrgans de govern que es desenvolupen posteriorment mitjançant diferents programes d’actuació.
 • De dimensió gran i que no reben fons públics:
  • El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
  • El col·lectiu de persones beneficiàries ateses
  • El programa i la memòria anual d’activitats
  • Les principals línies estratègiques d’actuació
 • De dimensió gran i que reben fons públics, cal afegir:
  • El balanç social
  • Els concursos, els contractes i les licitacions
  • L’informe anual del codi de conducta: La relació escrita anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan inversions financeres temporals en el mercat de valors, d’acord amb la normativa vigent.
  • L’informe de govern corporatiu: Avaluació emesa per l’òrgan de govern de les entitats sobre la forma d’elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura.

 

Si les entitats estan obligades a sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, estaran obligades a fer públic l’informe d’auditoria juntament amb els estats financers i la memòria econòmica.

Si estan sotmeses al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, estan obligades a fer públiques també l’informe de la Intervenció i/o Sindicatura.

Els exercicis de referència per a la publicació inicial de la informació, son les següents: Les entitats han de presentar el programa anual d’activitats i les principals línies estratègiques d’actuació referents a l’exercici actual, 2018.

Del 2017 estan obligades a publicar la resta d’informació: el balanç social, el col·lectiu de persones beneficiàries ateses, els concursos, contractes i licitacions, els estats financers i la memòria econòmica, l’informe anual del codi de conducta, la memòria anual d’activitats, el resultat de les activitats acomplertes i l’auditoria.

Les entitats han de difondre la informació d’una manera veraç i objectiva, organitzada i ordenada, i per facilitar la consulta de la informació, es poden usar mitjans informàtics com la pàgina web de l’entitat.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.