Prestacions públiques per maternitat exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  • 17/10/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

El Tribunal Suprem en data 3 d’octubre de 2018, va dictaminar en sentència 1462/2018 que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

 

Segons estableix nota informativa de l’Agència Tributària, l’aplicació d’aquesta doctrina pot donar lloc a diferents situacions:

Les prestacions públiques per maternitat que s’estan percebent en 2018, s’han de declarar a la propera campanya com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.

Aquells contribuents que havent realitzat sol·licituds de rectificació de declaracions que hagin estat desestimades amb anterioritat a la data de la sentència:

  • Si el recurs es troba pendent de resolució, serà el corresponent òrgan revisor el que hagi de pronunciar-se sobre l’aplicació al cas de la doctrina del Tribunal Suprem.
  • Si la resolució desestimatòria de la sol·licitud de rectificació de la reclamació hagués adquirit fermesa, no és susceptible de revisió en cap instància i no procedirà cap devolució.

 

Per a aquells contribuents que hagin percebut la prestació en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració de l’IRPF a les que s’haguessin inclòs aquestes rendes. Si les rendes es van percebre en més d´una exercici, s’ha de sol·licitar la rectificació de cada un d’ells.

Segons informació de l’AEAT s’habilitarà un formulari específic de sol·licitud per tal de facilitar i accelerar la tramitació de la devolució procedent.

Cal destacar que no tots els casos en què s’hagi percebut la prestació per maternitat suposaran un dret a devolució, ja que sols procedeix devolució si ha existit retenció i tampoc procedeix devolució, si en fer la declaració corresponent el resultat obtingut va ser de la devolució de tot el retingut.

El termini de reclamació és dels anys no prescrits, és a dir, generalment des del 2014. En aquest sentit les reclamacions de l’exercici 2014 es podran realitzar fins al dia 30 de juny de el 2019.

 

ASSESSORÍA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.