Operacions Vinculades entre Entitats sense Ànim de Lucre

Les operacions vinculades són aquelles que es realitzen entre persones físiques o jurídiques entre les quals hi ha un determinat grau de vinculació entre elles, ja sigui perquè pertanyen a un mateix grup empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè hi ha una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que realitzen l’operació.

A l’efecte de Fundacions i Associacions, una part es considera vinculada a una altra quan una d’elles o un conjunt que actua en concert, exerceix o té la possibilitat d’exercir directament o indirectament o en virtut de pactes o acords entre fundadors, membres de l’òrgan de govern o associats, el control sobre una altra o una influència significativa en la presa de decisions financeres i d’explotació de l’altra.

D’acord amb el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius, en el seu apartat relatiu a les normes d’elaboració dels comptes anuals, als efectes de la presentació d’aquests comptes anuals s’entendrà que una altra entitat forma part del grup quan totes dues estiguin vinculades per una relació de control, directament o indirecta, anàloga a la prevista en l’article 42 del Codi de Comerç per als grups de societats o quan les entitats estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o diverses persones físiques o jurídiques, que actuïn conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries.

A més, s’entén que hi ha influència significativa en la gestió d’una altra entitat, quan es compleixin els dos requisits següents:

          a) L’entitat o una o diverses entitats del grup, incloses les entitats o persones físiques dominants, participen en l’entitat, i

         b) Es tingui el poder d’intervenir en les decisions de política financera i d’explotació de la participada, sense arribar a tenir el control.

Així mateix, l’existència d’influència significativa es pot evidenciar a través de qualsevol de les següents vies:

  1. Representació en l’òrgan de govern de l’entitat participada;
  2. Participació en els processos de fixació de polítiques;
  3. Transaccions d’importància relativa amb la participada;
  4. Intercanvi de personal directiu; o
  5. Subministrament d’ informació tècnica essencial.

Exemples concrets de situacions d’operacions vinculades:

  • Hi ha vinculació quan una o diverses entitats formen part del Patronat o òrgan de govern i representació d’una altra entitat. En aquest cas, totes les operacions realitzades entre la fundació i els seus patrons, per exemple, tindran la consideració d’operacions vinculades.
  • Una fundació i una associació fundadora que no té la condició de membre del Patronat fundacional no tenen la consideració d’entitats vinculades, atès que ambdues no formen part d’un grup al no concórrer cap de les situacions que preveu l’article 42 del Codi de comerç.
  • En una fundació, el Patronat és l’òrgan de govern i representació de la mateixa, que adoptarà els seus acords per majoria en els termes establerts en els Estatuts. Per tant si un patronat està format per representants d’altres entitats que conformen aquest, totes les operacions realitzades entre la fundació i els seus patrons tindran la consideració d’operacions vinculades.
  • Al seu torn, pot existir vinculació entre societats mercantils i entitats sense ànim de lucre quan aquestes estan íntegrament participades per una fundació, per exemple, de manera que cada societat té la consideració de societat vinculada amb l’entitat.
  • Hi haurà també vinculació Societat versus administrador quan les entitats sense ànim de lucre formen part del consell d’administració de la mercantil.

Aconsellem consultar la Resolució Vinculant de Direcció general de Tributs, V0653-11 de 15 de Març del 2011.  

A finals del mes de juliol 2018 va publicar el Pla d’actuació sobre fundacions catalanes (i sobre les associacions declarades d’utilitat pública); i en el mateix preveu una actuació “prioritària” sobre aquelles entitats que no hagin presentat els seus comptes anuals o que tinguin operacions vinculades amb altres entitats o membres del patronat de la mateixa. Sobre aquest aspecte, concretament la resolució JUS / 1796/2018, de 24 de juliol, diu:

“Aprovar els criteris pels quals es regirà el Pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2018, d’acord amb els que són susceptibles de ser objecte d’un expedient d’inspecció les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública en què concorri alguna de les circumstàncies:    

a) Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que no han complert amb l’obligació legal de presentar els comptes anuals davant del Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública.

b) Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que realitzin transaccions amb entitats del grup i associades, o amb altres entitats o parts vinculades, amb la finalitat d’evitar qualsevol actuació dels patronats o dels òrgans de govern de les associacions, així com persones amb responsabilitats directives, que posi de manifest una actuació contrària als interessos de l’entitat o a les seves finalitats.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.