Category Archives: Fiscal

L’Impost de Societats en les Cooperatives

L'Impost sobre Societats per a les cooperatives està proveït d'un règim especial i característiques especials. És igualment aplicable la normativa general de l'impost sobre societats i, en particular, la casuística del règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, excepte el tipus de gravamen.       A efectes de tributació, es distingeixen dos tipus de cooperatives:…
Llegir més

La Consolidació de Societats

Segons la normativa, existeix un GRUP DE SOCIETATS quan una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o unes altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a…
Llegir més

Apunts del Impost sobre el Patrimoni

L'impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular, ne les càrregues i els gravàmens que disminueixin el seu valor, així…
Llegir més