Category Archives: Fiscal

Procés de comptabilització de les Subvencions

Per a comptabilitzar una subvenció prendrem com a base la Norma de Valoració 18 ª del Pla General de Comptabilitat.   “18a. Subvencions, donacions i llegats rebuts Reconeixement Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el…
Llegir més

Model 232 – declaració informativa d’operacions vinculades

Des dels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2016, l’obligació d’informar sobre operacions vinculades de l’exercici s’efectua mitjançant aquest nou model. Anteriorment aquesta informació s’incloïa dins la pròpia declaració de l’Impost de Societats.   Aquesta declaració es presenta al mes següent als 10 mesos posteriors al final del període impositiu. Per…
Llegir més