Category Archives: Fiscal

Dietes i assignacions de despeses de viatge

Ens agradaria analitzar el tracte als efectes de cotització a la Seguretat Social de les dietes i assignacions de despesa de viatge, així com la seva tributació i intentar exposar també qui ha de justificar-les, si el pagador o perceptor.      A l'efecte de la seva exclusió a la base de cotització a la Seguretat…
Llegir més

Tractament fiscal quotes socis clubs esportius

  Els clubs esportius són associacions privades entre els objectius destaquen la promoció d'una o diverses modalitats esportives, la participació dels seus socis en aquestes modalitats i l'organització i participació en tornejos i campionats.     En aquest blog tractarem el tractament fiscal de les quotes dels associats per a les entitats que tenen forma jurídica…
Llegir més

Procés de comptabilització de les Subvencions

Per a comptabilitzar una subvenció prendrem com a base la Norma de Valoració 18 ª del Pla General de Comptabilitat.   “18a. Subvencions, donacions i llegats rebuts Reconeixement Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el…
Llegir més