Category Archives: Fiscal

La Consolidació de Societats

Segons la normativa, existeix un GRUP DE SOCIETATS quan una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o unes altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a…
Llegir més

Apunts del Impost sobre el Patrimoni

L'impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular, ne les càrregues i els gravàmens que disminueixin el seu valor, així…
Llegir més