Límits per a l’elaboració dels comptes anuals i l’auditoria

En aquest blog parlarem dels límits que afecten tant a societats mercantils com a entitats sense ànim de lucre.

.

Relatiu a les societats mercantils, a efectes de comptabilitat i elaboració de comptes anuals, amb efectes des d’1 de gener de 2016, tenen la consideració de PiMES i, com a conseqüència, poden aplicar el Pla General de Comptabilitat de PiMES, aquelles que compleixin amb l’ almenys dos dels tres següents límits quantitatius durant dos exercicis consecutius:

+ Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4.000.000 euros.

+ Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 8.000.000 euros.

+ Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

Les societats perdran aquesta facultat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

Les societats que superin aquests límits han d’aplicar el Pla General de Comptabilitat Normal aprovat pel Reial Decret 1514/2007.

.

La consideració de gran empresa, s’adquireix en les següents circumstàncies:

A efectes d’IVA: Tindrà la consideració de gran empresa aquella que el volum d’operacions a l’exercici anterior sigui superior a 6.010.121,04 euros.

La principal conseqüència de ser gran empresa és l’obligació de presentar els impostos amb periodicitat mensual (IVA, retencions de l’IRPF, etc.).

A més, des de l’1 de gener de 2017, les Gran Empreses queden integrades en el nou sistema de Subministrament immediat d’Informació (SII) que és un sistema de gestió de l’IVA que permetrà a Hisenda disposar de manera gairebé immediata de la informació de les factures .

A l’efecte de l’Impost sobre Societats: Tindran la consideració d’Empreses de Reduïda Dimensió (ERD) aquelles societats que l’import net de la xifra de negoci en l’exercici anterior sigui inferior a 10 milions d’euros. En el cas de grups de societats, s’ha de tenir en compte els ingressos de tot el grup.

La principal conseqüència de ser una empresa de reduïda dimensió és la possibilitat d’aplicar alguns incentius fiscals. No obstant això, des de l’1 de gener de 2016, el tipus impositiu de les ERD s’iguala al tipus general de les grans empreses, d’aquesta manera el 25%.

A efectes d’auditoria: Els comptes anuals de les societats mercantils hauran de ser revisades per un auditor de comptes quan:

+ Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.850.000 euros.

+ Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 5.700.000 euros.

+ Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 50.

.

Relatiu a associacions i fundacions d’àmbit català, l’article 3 del Decret 259/2008 estableix una classificació de tipologia de les entitats en: entitats de Dimensió gran, mitjana o reduïda, sempre que durant els dos exercicis consecutius compleixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, dues de les tres condiciones següents:

De dimensió gran:

+ Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.850.000 euros.

+ Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris superi els 5.700.000 euros.

+ Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

De dimensió mitjana:

+ Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2.850.000 euros.

+ Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els 5.700.000 euros.

+ Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

De dimensió reduïda

+ Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros.

+ Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els 2 milions d’euros.

+ Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a deu.

Les entitats de dimensió reduïda en base a aquests paràmetres, hauran d’utilitzar el  model simplificat per formular els comptes, però voluntàriament també podran utilitzar els models abreujat o normal.

Les entitats de dimensió mitjana hauran d’utilitzar el model abreujat, però voluntàriament, també podran utilitzar el model normal.

Les entitats considerades de dimensió gran hauran de formular els comptes anuals en tots els casos amb el model normal.

Cal tenir en compte, però que si l’entitat forma part d’un grup d’entitats que formuli, o hauria d’haver formulat comptes anuals consolidats, no podrà ser considerada entitat de dimensió reduïda ni mitjana, independentment de les seves xifres d’actiu, ingressos i de treballadors, i per tant haurà d’utilitzar el models normals de comptes.

.

Pel que fa a l’obligació de dur a terme una auditoria dels comptes anuals, estan obligades a auditar entitats que no puguin formular els seus balanços en format abreujat o simplificat, és a dir, les que estiguin obligades a presentar els balanços segons el model normal, o les que tinguin algunes altres circumstàncies determinades, com ara rebre subvencions amb càrrec a fons públics per imports superiors als 60.000 €.

Les fundacions privades d’àmbit català, a les quals és d’aplicació el pla de comptabilitat regulat al Decret 259/2008, tenen els següents límits, referits a acomplir dues de les tres condicions, establerts en la llei 4/2008, el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques:

+ Que l’import total de l’Actiu superi els 6.000.000 €

+ Que l’import total del seu volum anual d’ingressos sigui superior a 3.000.000 €

+ Que el nombre mitjà de treballadors emprat durant l’exercici hagi estat superior a 50.

+ Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

+ Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

.

Sagarra i Montalvo gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.