Category Archives: Comptable

Procés de comptabilització de les Subvencions

Per a comptabilitzar una subvenció prendrem com a base la Norma de Valoració 18 ª del Pla General de Comptabilitat.   “18a. Subvencions, donacions i llegats rebuts Reconeixement Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el…
Llegir més

Registre comptable ingressos i despeses del voluntariat

Ara que ja estem a la recta final de l’estiu i les vacances, son moltes les persones que han escollit gaudir de les seves vacances col·laborant com a voluntaris en els diferents camps de treball que organitzen moltes entitats tant a nivell nacional com internacional. Per aquest motiu, un cop realitzades aquestes tasques de voluntariat,…
Llegir més

Comptabilitat analítica en Fundacions i Associacions

. La Comptabilitat Analítica o per centres de cost és la comptabilitat ordenada amb el criteri de la naturalesa de la despesa o ingrés o el tipus de moviment econòmic en general (comptabilitat general), però a més amb el criteri de les diferents activitats o projectes que es desenvolupin en l'entitat (desglossament de la comptabilitat…
Llegir més

Compensació de Bases Imposables Negatives en l’Impost sobre Societats

L'Impost sobre Societats permet que els beneficis obtinguts en un exercici fiscal es compensin amb pèrdues procedents d'exercicis anteriors. Dit d'una altra manera, els contribuents poden compensar els beneficis obtinguts en un exercici, amb les pèrdues generades en exercicis anteriors. . Més enllà del debat generat si aquesta compensació és una opció o un dret,…
Llegir més