Category Archives: Comptable

Comptabilitat analítica en Fundacions i Associacions

. La Comptabilitat Analítica o per centres de cost és la comptabilitat ordenada amb el criteri de la naturalesa de la despesa o ingrés o el tipus de moviment econòmic en general (comptabilitat general), però a més amb el criteri de les diferents activitats o projectes que es desenvolupin en l'entitat (desglossament de la comptabilitat…
Llegir més

Compensació de Bases Imposables Negatives en l’Impost sobre Societats

L'Impost sobre Societats permet que els beneficis obtinguts en un exercici fiscal es compensin amb pèrdues procedents d'exercicis anteriors. Dit d'una altra manera, els contribuents poden compensar els beneficis obtinguts en un exercici, amb les pèrdues generades en exercicis anteriors. . Més enllà del debat generat si aquesta compensació és una opció o un dret,…
Llegir més

Límits que marquen certes obligacions a les empreses

Saber amb quina periodicitat cal presentar els impostos, o quin model de comptes anuals cal utilitzar, entre d’altres, va en funció d’uns volums que un cop superats en un període determinat, ens obliga a redefinir les nostres obligacions fiscals i comptables. Tot seguit farem un breu resum a modus de consulta pràctica.   Adquirir la…
Llegir més

Límits per a l’elaboració dels comptes anuals i l’auditoria

En aquest blog parlarem dels límits que afecten tant a societats mercantils com a entitats sense ànim de lucre. . Relatiu a les societats mercantils, a efectes de comptabilitat i elaboració de comptes anuals, amb efectes des d’1 de gener de 2016, tenen la consideració de PiMES i, com a conseqüència, poden aplicar el Pla…
Llegir més