Per a comptabilitzar una subvenció prendrem com a base la Norma de Valoració 18 ª del Pla General de Comptabilitat .

“18a. Subvencions, donacions i llegats rebuts

1.Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables (o sigui, que no es poden retornar) es comptabilitzen inicialment i amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, d’acord amb els criteris que es detallen en l’apartat 3 d’aquesta norma.

[…..]
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables (que es poden retornar) es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables.

[…..]

3.Criteris d’imputació a resultats
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.

[…..]

A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:

a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis.

b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant.

c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els següents casos:

– Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
[…..]

d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.
[…..]

D’acord doncs amb l’esmentada Norma de Valoració, les subvencions, donacions i llegats REINTEGRABLES es registren com passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de NO REINTEGRABLES, per al que s’han de complir tres condicions:

  • Que hi hagi un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l’Entitat.
  • Que s’hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió.
  • Que no hi hagi dubtes raonables sobre la seva recepció.

Un cop la subvenció tingui la consideració de no reintegrable es comptabilitzarà com ingrés directament imputat al patrimoni net, reconeixent-se en el compte de pèrdues i guanys com un ingrés seguint un mètode sistemàtic i racional.

Dit això, podem dir que les subvencions tenen tres moments:

  1. El moment que es rep la resolució de concessió de l’ajut.
  2. El moment o moments en que es cobra l’ajut.
  3. El moment o moments en que s’executa (es realitza) la despesa.

Cada moment te el seu registre comptable, els quals detallem tot seguit:

Procediment pràctic de comptabilitzar una subvenció reintegrable:

Quan rebem resolució de la subvenció:

 

data

 

(4708) Hisenda Pública, deutora per subv. Concedides

a

(522) Deutes c/t transformables en subv.

   

ó

   

(172) Deutes ll/t transformables en subv.

Quan cobrem la subvenció:

 

data

 

(572) bancs

a

(4708) Hisenda Pública, deutora per subv. Concedides

Quan iniciem el projecte, i per tant comencem a tenir despeses executades. Passem doncs a ingrés en funció de la despesa executada:

 

data

 

(522) Deutes c/t transformables en subv.

a

(72) Subvencions, donacions i llegats

A fi d’any, els saldos reflectits en els balanços dels següents comptes seran:

Compte 4708: Import de les subvencions concedides per les administracions públiques pendents de cobrar. Si es tractés de subvencions concedides per entitats privades, usaríem els comptes 444.

Compte 522: Import de les subvencions concedides o ja cobrades, pendents d’executar, total o parcialment i que tenen caràcter reintegrable, a curt termini.

Compte 172: Import de les subvencions concedides o ja cobrades, pendents d’executar, total o parcialment i que tenen caràcter reintegrable, a llarg termini.

Compte 72: Ingressos traspassats al resultat de l’exercici de les subvencions concedides d’acord amb els criteris de la norma de valoració.

En el supòsit de que un cop feta la justificació del projecte, hi ha despeses que no s’accepten i, per tant, cal reemborsar-les, l’assentament a realitzar per l’import reintegrat seria:

En el moment que sigui exigible per l’incompliment:

 

data

 

(658) Reintegrament de subvencions

a

(4757) Hisenda Públ., creditora per subv. Rebudes

En el moment que s’efectuï el reintegrament:

 

data

 

(4757) Hisenda Públ., creditora per subv. Rebudes

a

(572) bancs

Procediment pràctic de comptabilitzar una subvenció no reintegrable:

Quan rebem la resolució o ingressem la subvenció:

 

data

 

(4708) Hisenda Pública, deutora per subv. Concedides

a

(13) Subvencions, donacions i llegats

Quan passem a ingrés en funció de la despesa executada:

 

data

 

(13) Subvencions, donacions i llegats

a

(72) Subvencions, donacions i llegats

L’import de les subvencions cobrades o resoltes que estan pendents d’executar al tancament de l’exercici romandran a patrimoni net, grup 13.

Compte 13: Import de les subvencions, donacions i llegats, no reintegrables, rebuts per l’entitat i altres ingressos i despeses comptabilitzats directament en el patrimoni net fins que  es produeixi, si s’escau, la seva transferència o imputació al compte de resultats, en el moment de l’execució de les despeses.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.