Category Archives: Comptable

L’activació de despeses d’Investigació i Desenvolupament (R+D)

  . Entenem per: Investigació: les activitats l'objectiu de les quals és descobrir nous coneixements que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els ja existents. Desenvolupament: és l'aplicació dels resultats de la investigació, que comprèn l'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i…
Llegir més

Béns Cedits en Ús Gratuïtament

  ..Les entitats locals, com per exemple els ajuntaments, cedeixen voluntàriament i gratuïtament l’ús de béns immobles o equipaments de titularitat municipal o, àdhuc, de titularitat aliena sobre els quals ostenten algun dret, sempre que en ambdós casos,  sigui possible legal o contractualment transferir llur utilització a les entitats socials de la ciutat. . Les…
Llegir més