Actius Financers

Seguint amb les novetats introduïdes en la reforma de el Pla General Comptable en el 2021, en aquest bloc parlarem del concepte i valoració dels Actius Financers.

Els Actius Financers són títols o anotacions comptables adquirits per les empreses o entitats que atorguen al comprador un dret a rebre un ingrés futur procedent del venedor. Els poden emetre les entitats econòmiques com empreses, comunitats autònomes, governs, etc.

Gràcies als Actius Financers, el comprador aconsegueix una rendibilitat amb els diners que inverteix (posseeix un dret – un actiu), mentre que el venedor es finança (té una obligació – un passiu).

L’empresa ha de reconèixer un instrument financer en el seu balanç quan es converteixi en una part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les disposicions d’aquest, bé com a emissor o com a tenidor o adquirent d’aquell.

Un Actiu Financer és qualsevol actiu que sigui:

 • Diners en efectiu
 • Un instrument de patrimoni d’una altra empresa
 • Dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer

Els Actius Financers , d’acord amb la norma de valoració núm. 9, poden ser:

 • Crèdits per operacions comercials: clients i deutors diversos
 • Crèdits a tercers: préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits de la venda d’actius no corrents.
 • Valors representatius de deute d’ altres empreses adquirits: com obligacions, bons, i pagarés.
 • Instruments de patrimoni d’altres empreses adquirits: accions, participacions i altres instruments de patrimoni.
 • Derivats (entre ells, futurs, opcions i permutes financeres) amb valoració favorable per a l’empresa.
 • Altres Actius Financers : com ara dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits a el personal, fiances i dipòsits constituïts, dividend a cobrar i desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni propi.
 • Efectiu i altres mitjans líquids.

Amb la recent modificació de el Pla General Comptable, els Actius Financers es classifiquen en alguna de les següents quatre categories, en lloc de sis com es feia en el Pla General Comptable del 2007:

 • Actius Financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.
 • Actius Financers a cost amortitzat
 • Actius Financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net
 • Actius Financers a cost

Actius Financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys:

Un Actiu Financer s’ha d’incloure en aquesta categoria llevat que sigui procedent la seva classificació en alguna de les restants categories. En principi tots els Actius Financers s’han de valorar a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, llevat de les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, i els Actius Financers que tinguin la consideració de préstec comú, sempre que es gestionin amb un determinat propòsit o model de negoci.

Els Actius Financers mantinguts per negociar s’inclouran obligatòriament en aquesta categoria i seran considerats com a tals quan:

 1. S’origini o s’adquireixi amb el propòsit de vendre’l en el curt termini (per exemple, valors representatius de deute, qualsevol que sigui el seu termini de venciment, o instruments de patrimoni, cotitzats, que s’adquireixen per vendre’ls en el curt termini).
 2. Formi part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament de la qual hi hagi evidències d’actuacions recents per obtenir guanys en el curt termini.
 3. Sigui un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia financera ni hagi estat designat com a instrument de cobertura.

Actius Financers a cost amortitzat:

Un Actiu Financer s’inclourà en aquesta categoria, fins i tot quan estigui admès a negociació en un mercat organitzat, si l’empresa manté la inversió amb l’objectiu de percebre els fluxos d’efectiu derivats de l’execució del contracte, i les condicions contractuals de l’Actiu Financer donin lloc, en dates especificades, a fluxos d’efectiu que són únicament cobraments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent.

Amb caràcter general, s’inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions comercials i els crèdits per operacions no comercials:

 1. Crèdits per operacions comercials: són aquells Actius Financers que s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’empresa amb cobrament ajornat.
 2. Crèdits per operacions no comercials: són aquells Actius Financers que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial i els cobraments dels quals són de quantia determinada o determinable, que procedeixen d’operacions de préstec o crèdit concedits per l’empresa.

Actius Financers a valor raonable amb canvis en Patrimoni Net:

S’inclouen en aquesta categoria de valoració:

 1. Quan les condicions contractuals de l’Actiu Financer donen lloc, en dates específiques, a fluxos d’efectiu que són únicament cobraments de principal i interessos sobre l’import pendent, i no es mantingui per negociar ni procedeixi classificar-los en la categoria de cost amortitzat.
 2. També s’inclouran en aquesta categoria les inversions en instruments de patrimoni per a les que s’hagi exercitat l’opció irrevocable .

Actius Financers a Cost :

S’inclouen en aquesta categoria de valoració:

 1. Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, tal com aquestes queden definides en la norma 13a d’elaboració de comptes anuals.
 2. Les restants inversions en instruments de patrimoni el valor raonable no es pot determinar per referència a un preu cotitzat en un mercat actiu per a un instrument idèntic, o no pugui estimar amb fiabilitat, i els derivats que tinguin com a subjacent a aquestes inversions.
 3. Els Actius Financers híbrids el valor raonable no pugui estimar de manera fiable.
 4. Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de comptes en participació i similars.
 5. Els préstecs participatius els interessos tinguin caràcter contingent.
 6. Qualsevol altre Actiu Financer que inicialment procedís classificar en la cartera de valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys quan no sigui possible obtenir una estimació fiable del seu valor raonable.

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.