Compatibilitat de la pensió de jubilació amb la percepció de drets d’autor

L´any 2019 i mitjançant el Reial Decret 302/2019, de 26 d’abril, es va aprovar la plena compatibilitat de la percepció dels drets d’autor amb la pensió de jubilació per a les persones jubilades per la Seguretat Social i des del passat mes de gener de 2021, també podran accedir-hi les persones jubilades adscrites a el règim de classes passives. Així, els dos grups poden compatibilitzar a el 100% l’import de la pensió contributiva amb la percepció dels drets d’autor.

.

Hi poden accedir aquells autors que exerceixin una activitat creativa per la qual percebin quantitats derivades dels seus drets de propietat intel·lectual , inclosos els generats per la seva transmissió a tercers, sempre que aquestes provinguin de les obres creades a partir de la data de reconeixement de la seva pensió de jubilació.

.
Queden exclosos d’aquesta categoria, segons aquesta norma, les persones beneficiàries de la pensió que, a més de desenvolupar aquesta activitat creativa, «realitzi qualsevol altra feina per compte d’altri o per compte propi que doni lloc a la seva inclusió en el camp d’aplicació del Règim General o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social ». Queda pendent , també, l’ampliació d’aquesta compatibilitat a les pensions no contributives i a les d’invalidesa permanent.

.
És important destacar que el pagament per drets d’autor de les obres publicades o divulgades amb anterioritat a aquest reconeixement és efectiu de manera immediata.

.

Fins a l’aprovació d’ aquesta norma , la compatibilitat quedava limitada al Salari Mínim Interprofessional . És a dir, si els autors percebien quantitats superiors a aquest per les seves creacions, no podien compatibilitzar ambdós ingressos. Ara, amb la nova normativa sí que és possible, però, els creadors que superin el Salari Mínim Interprofessional per aquest concepte – en 2021, aquest ascendeix a 13.300 euros en còmput anual -, han d’informar la Seguretat Social. Per a la resta, en canvi, no serà necessari, la compatibilitat s’efectua de forma automàtica.

.

Els autors que superin el Salari Mínim Interprofessional i hagin de gestionar amb la Seguretat Social aquesta compatibilitat podran realitzar aquest tràmit presencialment , als centres d’atenció i informació de la Seguretat Social o de forma telemàtica a la seu electrònica amb certificat digital o amb Cl@ve permanent accedint a l’apartat Ciutadans / Pensions / Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions.

.

                                                                    Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.