Category Archives: Comptable

Béns Cedits en Ús Gratuïtament

  ..Les entitats locals, com per exemple els ajuntaments, cedeixen voluntàriament i gratuïtament l’ús de béns immobles o equipaments de titularitat municipal o, àdhuc, de titularitat aliena sobre els quals ostenten algun dret, sempre que en ambdós casos,  sigui possible legal o contractualment transferir llur utilització a les entitats socials de la ciutat. . Les…
Llegir més

Règim Especial: IVA de Caixa

. .El passat 28 de setembre finalment es va publicar el text definitiu que modifica la Llei de l'IVA per introduir un nou règim especial, el Règim especial del Criteri de Caixa a l'IVA i que tindrà efectes a partir del 1 de gener de 2014. . Per tal de pal·liar els problemes de liquiditat…
Llegir més

Comptabilitat. Gestió pràctica de les subvencions

  .Sovint, un dels problemes que es troben les entitats que gestionen subvencions, és identificar quin tipus de subvenció és per a saber quina és la manera correcte de comptabilitzar-la. Un cop identificat el tipus de subvenció, si és reintegrable o no, per exemple, s’ha de trobar el mètode més adequat per a fer el…
Llegir més