Què és un compte de pèrdues i guanys?

Pocs dies enrere, vàrem publicar un blog explicant qué és un Balanç de Situació https://gestiobcn.com/que-es-un-balanc-de-situacio/ i quina és la informació que ens trasllada. Possiblement aquest ens resulta més complicat d’entendre pel component temporal.

.

En aquest nou blog, i seguint dins de la mateixa temàtica, volem explicar que és un compte de resultats, altrament dit compte d’explotació o compte de pèrdues i guanys.

.

A diferència del balanç de situació, on es reflecteixen unes dades econòmiques en un moment determinat, el compte de resultats és un informe econòmic que resumeix en un període de temps determinat, que sovint es correspon amb l’any natural, tots els ingressos i totes les despeses de l’exercici comptable.

.

El compte de pèrdues i guanys també forma part dels comptes anuals i suma d’una banda tots els ingressos i d’altra banda totes les despeses que s’han produït en un exercici comptable.

.

La suma dels ingressos menys les despeses produïdes, ens reflectirà el resultat de l’exercici, és a dir, si tenim beneficis o pèrdues.

.

L’estructura del compte de pèrdues i guanys està format pels comptes de el pla comptable següents:

.

  • Les de el grup 7 (vendes i ingressos), que sumen
  • Les de el grup 6 (compres i despeses), que resten

.

Com hem dit, la diferència entre els dos grups ens ofereix el resultat de l’exercici (benefici o pèrdua). Però dins del resultat, tenim diferents tipus de resultats previs a l’obtenció del resultat final:

.

  • Resultat d’explotació o EBIT: és el que produeix l’empresa habitualment.
  • Resultat financer: és la diferència entre els ingressos de les inversions i les despeses que aquestes ocasionen.
  • Resultat abans d’impostos: és la suma dels dos anteriors.
  • Resultat de l’exercici: és el benefici o pèrdua total ja tenint en compte l’import corresponent a la despesa per impost de societats.

.

Quina informació ens proporciona el compte de pèrdues i guanys?

.

El compte de resultats reflecteix de manera agregada tots els ingressos i les despeses que s’han anat produint durant l’exercici comptable com a conseqüència de les operacions. Això, al seu torn, ens permet en qualsevol moment el càlcul del benefici brut o pèrdua en l’entitat.

.

Dit d’una altra manera, ens indica com els ingressos es transformen en benefici segons li anem restant les despeses. Ens ajuda a tenir una visió ràpida de quins han estat les despeses més importants per a l’empresa o entitat. D’aquesta manera podem veure on seria més fàcil retallar per estalviar costos innecessaris, o on hem d’aplicar mesures per incrementar el volum de facturació o ingressos.

.

Com hem comentat, la informació va des de l’1 de gener de cada any (si l’exercici és natural) fins al 31 de desembre. Podem analitzar la informació mes a mes, comparar-la amb exercicis anteriors i comparar-la amb el pressupost o Budget previst per a l’exercici en qüestió. D’aquesta manera ens permet analitzar les desviacions que s’estan produint i prendre les mesures oportunes.

.

D’altra banda, el compte de pèrdues i guanys ens mesura la rendibilitat de l’empresa de cara a potencials inversors.

.

En el compte de resultats podrem conèixer i analitzar els marges obtinguts (relació entre els vendes i beneficis) o l’evolució dels beneficis i de quines parts del negoci provenen aquests.

.

Assessoria a Barcelona 

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.