Sovint ens trobem que els nostres clients no acaben de interpretar amb facilitat i correctament el contingut d’un balanç de situació.

.

Amb aquest blog, pretenem donar unes nocions pràctiques per entendre quina informació ens facilita el balanç de situació i per a què ens pot servir, tant per a empreses com a entitats sense ànim de lucre.

.

El Balanç de situació és un informe econòmic que ens reflecteix en un moment determinat del temps quina és la situació econòmica i financera de l’empresa o entitat.

Dit d’una altra manera, és una imatge fotogràfica o radiografia de l’empresa en un moment concret.

El balanç de situació és una eina que ens servirà de base per prendre decisions de futur. És a dir, reflecteix l’estat patrimonial de l’entitat i ens orienta en com invertir els recursos de què disposa i si aquests recursos són suficients per invertir.

En definitiva, el balanç de situació serveix per saber si l’empresa té una estructura sòlida o no.

Abans d’entrar a explicar de què ens informa el balanç de situació i de quina és la seva estructura, cal afegir que és un dels documents que formen els comptes anuals de l’empresa o entitat, les quals s’han de presentar anualment. De la mateixa manera la informació que ens dona el balanç de situació també es trasllada a l’Impost de Societats.

També el compte de pèrdues i guanys forma part dels estats financers que formen els Comptes Anuals i l’Impost de Societats, però parlarem d’aquest en un altre blog.

L’estructura del balanç, que s’ha d’ajustar als models oficials aprovats, ens informa, de forma separada i ordenada, de la composició de l’empresa o entitat en el seu actiu, passiu i patrimoni net.

El actiu recull tots els béns i drets que posseeix l’empresa o entitat . A l’actiu es recull a la data concreta, entre d’altres, de:  

 • el valor net dels immobilitzats
 • el valor de les existències que tenim al magatzem que seran objecte de venda
 • els saldos al nostre favor dels nostres clients/deutors/usuaris, que serien els realitzables
 • deutes de les diferents administracions públiques amb l’entitat
 • préstecs concedits pendents de recuperar
 • i el disponible que tenim a efectiu i en l as comptes bancaris

L’actiu mostra els mitjans econòmics de què disposa l’empresa o entitat per a realitzar la teva activitat o la possibilitat de convertir-los en diners a curt termini.

El passiu i el patrimoni net, que es mostren separadament en el balanç, reflecteixen els mitjans financers de què compta l’empresa o entitat per finançar-se i, i els deutes i obligacions que l’empresa o entitat ha de pagar.

En el patrimoni net es recull a la data concreta, entre d’altres, de:

 • el capital o fons dotacional aportat pels socis o fundadors
 • les reserves acumulades pels beneficis d’exercicis anteriors, així com, les pèrdues acumulades d’exercicis anteriors.
 • Les subvencions i donacions de capital, pendents de traspassar a ingrés
 • El resultat de l’exercici a la data concreta

En el passiu es recull a la data concreta, entre d’altres, de:

 • Els deutes i obligacions a llarg i curt termini que té l’ empresa o entitat: deutes amb proveïdors i creditors, amb entitats bancàries, sous pendents de pagar o impostos no pagats a les administracions públiques, etc.
 • Préstecs rebuts pendents de retornar
 • Part de les subvencions no de capital pendents d’executar (gastar)

Per ajudar-nos en la lectura d’un balanç de situació és bo comparar-lo amb el que hem fet en mesos o anys anteriors, permetent observar com ha evolucionat l’estructura patrimonial de l’empresa o entitat .

.

Assessoria a Barcelona 

SAGARRA i  MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.