Noves ajudes per a treballadors en Règim Especial de Treballadors Autònoms

  • 22/10/2020
  • gestiobcn.com
  • 0

Després de la publicació del passat Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre VEURE, de mesures socials en defensa de l’ocupació, durant els propers mesos queden actives més prestacions per a treballadors autònoms les quals intentem resumir.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19 i per a aquells treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en la disposició addicional quarta d’aquest Reial decret llei oa la prestació de cessament d’ activitat regulada en els articles 327 i següents de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015 , de 30 d’octubre , que regula l’art. 13 de l’RDL 30/2020

.

L´article contempla dues prestacions:

.

A. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat ( no afecta resolucions administratives anteriors al 01-10-2020 ) com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.       

El dret a la prestació naixerà el dia següent a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament d’ aquesta .

L’autònom ha d’estar en situació d’alta a la TGSS a l’almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat social.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada , incrementant el percentatge en un 20% si és família nombrosa i disminuint en un 40% si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a la prestació.

La sol·licitud s’ha de fer dins dels primers quinze dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat per part de l’autoritat.

.

B. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en la disposició addicional quarta d’aquest Reial decret llei o a la prestació de cessament d’ activitat regulada en els articles 327 i següents de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.           

Aquesta prestació està orientada a aquells autònoms que no van poder accedir a la prestació regulada a l’article 9 del RDL 24/2020 ni a la prestació regulada en el RDL 8/2015.

L’autònom ha d’estar en situació d’alta a la TGSS abans del 1 abril 2020 , trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i no tenir dret a la prestació de cessament d’activitat de la disposició addicional 4ª del RDL 30/2020 o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents del RDL 8/2015.

Els ingressos procedents de la seva activitat com a autònom en l’últim trimestre del l’exercici 2020 no poden superar el salari mínim interprofessional i a més en el quart trimestre del 2020, s ha de produir una reducció dels ingressos d´almenys el 50% en relació amb els ingressos que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.

La durada màxima és de 4 mesos i, finalitzarà, en tots els casos, el 31 de gener de 2021.

La quantia de la prestació serà del  50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada i disminuirà el percentatge al 40% si dos o més membres de la unitat familiar que tenen dret a la prestació i començarà a percebre la prestació el primer dia del mes següent a la seva sol·licitud.

Cal destacar que aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri si els ingressos d’aquest treball superen el 1,25 vegades l’import del Salari Mínim Interprofessional ; amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi així com amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat estigui afectada pel tancament .

.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada, regulada en l’art. 1 4 del RDL 30/2020

El treballador ha d´haver estat d’alta i cotitzar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant al menys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019 ; no haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020 ; no haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des del dia 1 de març a el 31 de maig de 2020 ; no haver percebut cap prestació de el sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom ; no haver obtingut el 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

La prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos.

La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat , s’aplicaran els topalls mínims del IPREM i no es realitzarà increment en cas de tenir fills a càrrec.

Cal destacar la incompatibilitat de la prestació amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que percebin durant 2020 superin els 23.275 euros.

.

Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi i pròrroga de les prestacions ja causades a l’empara de l’article 9 de Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial regulada en la Disposició addicional quarta. 

L’esmentada disposició preveu dues prestacions, que ambdues són ordinàries :

.

A. Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi    

 

Es tracta de la prestació regulada a l’article 9 del RDL 24/2020 i seria d’aplicació per a aquells treballadors autònoms que no van poder accedir a aquesta prestació en el seu moment per no complir amb algun dels requisits

Podran accedir els treballadors que compleixin els requisits de l’article 9 de Reial decret llei 24/2020 enllacem BLOG ANTERIOR

La durada de la prestació serà per un període màxim de 4 mesos i el seu meritació de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, sent li termini màxim per presentar sol·licituds és el 30/01/2021.

.

B. Prestació de cessament d’activitat per als treballadors autònoms que estaven percebent la prestació regulada a l’article 9 del RDL 24/2020     

 

Es tracta d’una pròrroga de la prestació regulada a l’article 9 de l’RDL 24/2020.

Es mantindrà la prestació sempre que durant el quart trimestre del l’any 2020 es mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió .

La durada de la prestació serà per un període màxim de quatre mesos i la seva meritació de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, sent li termini màxim per presentar sol·licituds és el 30/01/2021.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.