Socis Col·laboradors a les Cooperatives

Tal i com es preveu a la Llei de Cooperatives 12/2015, “els estatuts socials poden regular la possibilitat que la cooperativa tingui socis col·laboradors, que, sense dur a terme l’activitat cooperativitzada principal, puguin col·laborar d’alguna manera en la consecució de l’objecte social de la cooperativa”.

La figura del socis col·laborador que sols aporta capital, és una bona eina d’entrada de finançament a les cooperatives i es podria anomenar també com a col·laborador financer.

Els estatuts socials d’una cooperativa poden establir que aquesta tingui, a banda dels socis comuns, socis de treball, socis col·laboradors i socis temporals. En aquest blog volem resumir els aspectes principals a tenir en compte per aquesta important figura de SOCI COL.LABORADOR dins de les cooperatives.

Qui pot ser soci col·laborador?

Poden ser les persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Qualsevol soci que formi part del projecte cooperatiu, que per causa justificada no pugui dur a terme definitivament l’activitat cooperativitzada que en va motivar l’ingrés i no sol·liciti la baixa ni la declaració de situació d’excedència, pot passar a tenir la condició de soci col·laborador si així ho estableixen els estatuts socials.

En cas de situació d’excedència per als socis que han deixat de dur a terme temporalment, per causa justificada, l’activitat cooperativitzada a la cooperativa, poden passar a la condició de soci col·laborador, sempre que estigui previst en els estatuts.

Les baixes de socis motivades perquè deixin de complir els requisits establerts pels estatuts o exigits per la Llei per a mantenir-ne la condició, i també els socis treballadors i els socis de treball, poden passar a tenir la condició de socis col·laboradors en els supòsits i amb els requisits exigits estatutàriament.

De quina manera poden col·laborar?

Els socis col·laboradors poden participar en activitats de caràcter auxiliar, secundari, accessori o complementari a l’activitat cooperativitzada. O be, sols aportar capital.

Tràmits per entrar a formar part de la cooperativa:

És competència de l’assemblea l’admissió d’aportacions dels socis col·laboradors.

En els estatuts es pot establir el següent procediment: La sol·licitud d’admissió com a persona sòcia col·laboradora ha de ser formulada per escrit i avalada al Consell Rector, i ha de comptar amb l’aval de, com a mínim, una de les persones sòcies treballadores.

Aportacions al capital social:

Les aportacions es determinen en els estatuts o en l’acord d’assemblea.

No se’ls pot obligar a subscriure noves aportacions al capital social o a incrementar les que van aportar obligatòriament en adquirir la condició de soci.

Les seves aportacions s’han de comptabilitzar de forma separada usant el compte “Capital subscrit cooperatiu: Socis col·laboradors (1002…)”

Remuneració per les aportacions:

Els estatuts socials han d’establir si les aportacions al capital social poden meritar interès. Les aportacions dels socis col·laboradors que sols aporten capital, poden percebre una remuneració en forma d’interès pactat, d’acord amb l’establert per les aportacions voluntàries.

En el cas de cooperatives sense ànim de lucre, les aportacions dels socis al capital social, tant les obligatòries com les voluntàries, no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner.

Drets i obligacions dels socis col·laboradors:

Es regulen als estatuts o, per allò no establert en els mateixos, pel que acordi l’assemblea.

Tenen dret de vot a l’assemblea general amb el límit del 40% de la totalitat dels vots socials, o en el límit establert en els estatuts.

Els socis col·laboradors l’aportació dels quals és només de capital, es pot establir en els estatuts que no tinguin dret a vot.

Els socis col·laboradors amb dret a vot, tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions legalment establertes. En cap cas, no poden ser titulars de la presidència del consell rector.

Participació en la distribució dels excedents

En els estatuts es pot atribuir fins a un 45 % dels excedents anuals, un cop dotats els fons obligatoris, a la distribució entre els socis col·laboradors, proporcionalment al capital que hagin desemborsat, fent-se càrrec, si s’escau, de les pèrdues de l’exercici en la mateixa proporció fins al límit de llur aportació.

Baixa de la cooperativa

La persona sòcia col·laboradora pot sol·licitar la baixa de la cooperativa en qualsevol moment, seguint els estatus, quant a permanència i preavís. Un cop rebuda la sol·licitud, la baixa es considera feta.

En els estatuts es pot establir un període mínim de permanència des de la data de la seva admissió i un termini de preavís.

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN, SL

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.