El Capital Social en una Cooperativa

 

 

A les cooperatives si bé el Capital no és essencial per a la seva concepció i identitat, donat que cada persona te un vot i tots els vots tenen el mateix valor, és sens dubte necessari per a l'eficaç i eficient exercici de les seves activitats amb la intenció de satisfer les necessitats dels seus associats.

El Capital cooperatiu no està lligat a drets polítics i això fa que les aportacions siguin més un component de finançament, que d’una estructura de poder.

 

El Capital Social d’una societat cooperativa està constituït per totes aquelles aportacions, obligatòries i voluntàries, de caràcter dinerari o no dinerari, ja sigui en el moment de la seva constitució o en un altre posterior, bé per la incorporació de nous socis o bé a conseqüència de posteriors acords d’augment de Capital o aportacions voluntàries, independentment de si es classifica com a fons propis o com a passiu.

 

D’acord amb la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya, La cooperativa es constitueix amb un Capital Social mínim de 3.000 euros, o d'una quantitat superior establerta pels estatuts socials. Les aportacions dels socis, incloses les relatives al capital social mínim, poden ser dineràries o no dineràries. Les aportacions no dineràries han de ser expressades en béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica.

 

Pel que fa a la classificació entre aportacions obligatòries o voluntàries, direm el següent:

 • Aportacions obligatòries: Estatutàriament es fixarà l'aportació obligatòria mínima al Capital Social per ser soci, que podrà ser diferent per a les diferents classes de socis o per a cada soci en proporció al compromís o ús potencial que cada un d'ells assumeixi de l'activitat cooperativitzada. Les aportacions obligatòries poden ser:
  • Aportació mínima per ser soci. Un 25% almenys s'ha de desemborsar per ser soci i la resta en el termini que s’estableixi pels Estatuts o per l’Assemblea General.
  • Noves aportacions obligatòries. Segons es fixi en l'Assemblea.
  • Aportacions dels nous socis. Segons es fixi en l'Assemblea. Import no inferior a l'aportació obligatòria mínima ni superior a les efectuades pels socis actuals.

Si per la imputació de pèrdues de la cooperativa als socis, l'aportació al Capital Social d'algun d'ells quedés per sota de l'import fixat com a aportació obligatòria mínima per mantenir la condició de soci, el soci afectat haurà de realitzar l'aportació necessària fins a aconseguir dit import (en termini fixat pel Consell Rector, no inferior a dos mesos ni superior a un any).

Els socis que s'incorporin amb posterioritat a la cooperativa han d'efectuar l'aportació obligatòria al Capital Social (establerta per l'Assemblea General per adquirir tal condició de soci). El seu import, per a cada classe de soci, no pot superar el valor actualitzat, segons l'IPC de les aportacions obligatòries inicial i successives, efectuades pel soci de major antiguitat en la cooperativa.

 • Aportacions voluntàries: L'Assemblea General i el Consell Rector, si els Estatuts ho preveuen, pot acordar l'admissió d'aportacions voluntàries al Capital Social per part dels socis, tot i que la retribució que s'estableixi no pot ser superior a la de les últimes aportacions voluntàries al Capital acordada per l'Assemblea General o la de les aportacions obligatòries.

Aquestes aportacions hauran de desemborsar totalment en el moment de la subscripció i passen a formar part del Capital Social.

Referent a això el Consell Rector podrà decidir, a requeriment del seu titular:

 • La conversió d'aportacions voluntàries en obligatòries,
 • La transformació d'aportacions obligatòries en voluntàries.

 

Pel que fa a la consideració de fons propis o passiu, en funció de les característiques de les aportacions dels socis, el Capital Social de les cooperatives es classificarà en:

 • Fons propis: totes aquelles aportacions al Capital Social que el reemborsament pugui ser refusat pel Consell Rector i que no obliguin al pagament d'una remuneració per les aportacions o a retorns obligatoris.
 • Passius financers: són totes aquelles aportacions que siguin exigibles pels socis, ja sigui per baixa del mateix o per arribar a una data determinada. Al contrari del que passa amb els fons propis, aquests passius financers porten lligats a ells el dret de remuneració o retorn.

La variabilitat del Capital permet que l’entrada de nous socis requereixi de menys procediments legals fent més àgils els tràmits. De la mateixa manera, la sortida dels socis amb el corresponent rescat de les aportacions efectuades sense dret d’oposició també forma part d’aquest variabilitat.

 

Assessoría a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

No hi ha comentaris encara.

Deixa el teu comentari