Vals menjar. Tributació i cotització

 

Els vals menjar lliurats als empleats tenen l’objectiu de cobrir el cost que hauria de realitzar el treballador per un menú diari en qualsevol restaurant. El treballador no haurà de tributar per aquesta retribució flexible de l’empresa, sempre que no superi el llindar d’onze euros diaris. No obstant, l’empresa haurà de cotitzar per aquest import a la Seguretat Social.


TRIBUTACIÓDes del punt de vista fiscal, constitueixen rendes en espècie la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, tot i que no suposin una despesa real per a qui les concedeixi.


Estant exempts els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empresa o economats de caràcter social. Tenen la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzen en menjadors d’empresa les fórmules indirectes de prestació del servei en què concorrin els següents requisits:

  • Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l’empleat o treballador.
  • Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies que el treballador meriti dietes per manutenció.


Quan la prestació del servei es realitzi a través de fórmules indirectes, s’han de complir, a més dels requisits exigits en el número anterior, els següents:


1r La quantia de les fórmules indirectes no pot superar 11 euros diaris. Si la quantia diària és superior, es donaria retribució en espècie per l’excés.


2n Si per a la prestació del servei es lliuren a l’empleat o treballador vals de menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament s’ha d’observar el següent:

 

a) Han d’estar numerats, expedits de forma nominativa i figurarà l’empresa emissora i, si es lliuren en suport paper, a més, el seu import nominal.

b) Seran intransmissibles i la quantia no consumida en un dia no podrà acumular-se a un altre dia.

c) No es pot obtenir, ni de l’empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.

d) Només podran utilitzar-se en establiments d’hostaleria.

e) L’empresa que els lliuri ha de portar i conservar relació dels entregats a cada un dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:


En el cas de vals de menjador o documents similars, número de document, dia de lliurament i import nominal.

En el cas de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament, número de document i quantia lliurada cadascun dels dies amb indicació d’aquests últims.

COTITZACIÓPel que fa a la cotització de la Seguretat Social, estableix la norma que constitueixen percepcions en espècie la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, encara que no suposin una despesa real per a qui els concedeixi.


Quan el treballador rebi imports en metàl·lic, vals o xecs de qualsevol tipus perquè aquest adquireixi béns, drets o serveis, la percepció econòmica i l’import del val o xec rebut pel treballador es valorarà per la totalitat del seu import, havent incloure en la base de cotització.


Amb caràcter general, la valoració de les percepcions en espècie satisfetes vindrà determinada pel “cost mitjà” que suposi per a l’empresa o entitat el lliurament del bé, dret o servei objecte de la percepció, entenent aquest cost mitjà com el resultat de dividir els costos totals que suposi per a l’empresa o entitat el lliurament d’un bé, dret o servei directament imputables a aquesta retribució entre el nombre de perceptors potencials de dit bé, dret o servei.

 

Assessoría a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.