Règim fiscal de les societats cooperatives

Les cooperatives són un model d’empresa que té unes característiques particulars, entre les que destaquen la distribució i l’exercici del poder; la manera particular de distribució de resultats; l’existència d’uns fons obligatoris o l’auto regulació del règim de treball, entre d’altres.   

 

Des del nostre despatx professional considerem que és una fórmula empresarial que fomentar. Per a elles s’han desenvolupat una sèrie de normes fiscals que les beneficien i en aquest blog intentarem exposar en línies generals, les característiques del seu sistema fiscal.     

 

 

En primer lloc, destacar que constitueixen la normativa estatal reguladora de les Cooperatives, la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives i la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.     

Atenent als seus beneficis fiscals, les cooperatives es poden classificar en:    

 

1.- Cooperatives protegides.

Seran considerades com Cooperatives protegides aquelles entitats que, sigui quina sigui la data de la seva constitució, s’ajustin als principis i disposicions de la Llei General de Cooperatives o de les Lleis de Cooperatives de les comunitats autònomes que tinguin competència en aquesta matèria i no incorrin en cap de les causes de pèrdua de la condició de cooperativa protegida, les quals s’enumeren més endavant.    

 

2.- Cooperatives especialment protegides

Esquema general:

Podran accedir la Cooperatives protegides de primer grau que compleixin determinats requisits.      

– Cooperatives de treball associat.

– Cooperatives Agràries.

– Cooperatives d’Explotació comunitària de la Terra.

– Cooperatives del Mar.

– Cooperatives de Consumidors y Usuaris.

 

Podran accedir les cooperatives protegides de segon i ulterior grau:    

– Que associïn exclusivament a cooperatives Especialment protegides.

– Que associïn parcialment a cooperatives Especialment protegides. En aquest cas els beneficis fiscals són menors.

 

3.- Cooperatives no protegides:

Són aquelles cooperatives que incompleixin algun precepte dels establerts en l’art. 13 de la Llei 20/1990:

 

 1. No efectuar les dotacions corresponents al Fons de Reserva Obligatori i al Fons d’Educació i Promoció.

 

 1. Repartir entre els socis els Fons de Reserva que tinguin caràcter d’irrepartibles i l’actiu sobrant en el moment de la seva liquidació.

 

 1. Aplicar quantitats del Fons d’Educació i Promoció a finalitats diferents de les previstes per la Llei.

 

 1. Incomplir les normes reguladores de la destinació del resultat de la regularització del balanç o de l’actualització de les aportacions dels socis al capital social.

 

 1. Retribuir les aportacions dels socis o associats al Capital Social amb interessos superiors als màxims autoritzats en les normes legals o superar aquests límits en l’abonament d’interessos de demora en el supòsit de reemborsament de les participacions o pels retorns cooperatius meritats i no repartits per incorporar-se a un Fons

 

 1. Quan els retorns socials es distribueixen en proporció diferent als lliuraments, activitats o serveis realitzats amb la cooperativa o siguin distribuïts a tercers no socis.

 

 1. No imputar les pèrdues de l’exercici econòmic o imputar-vulnerant les normes establertes en la Llei, els Estatuts o els acords de l’Assemblea General.

 

 1. Quan les aportacions al Capital Social dels socis o associats excedeixin dels límits legals autoritzats.

 

 1. Participació de la cooperativa, en quantia superior al 10%, al Capital Social d’entitats no cooperatives. No obstant això, aquesta participació podrà arribar fins al 40% quan es tracti d’entitats que realitzen activitats preparatòries, complementàries o subordinades a les de la mateixa cooperativa. El conjunt d’aquestes participacions no podrà superar el 50% dels recursos propis de la cooperativa. El Ministeri d’Economia i Hisenda pot autoritzar participacions superiors.

 

 1. La realització d’operacions cooperativitzades amb tercers no socis fora dels casos permesos en les lleis, així com l’incompliment de les normes sobre la comptabilització separada de les esmentades operacions i destinació al Fons de Reserva Obligatori dels resultats obtinguts en la realització.Cap cooperativa, qualsevol que sigui la seva classe, podrà realitzar un volum d’operacions amb tercers no socis superior al 50% del total de la cooperativa, sense perdre la condició de cooperativa fiscalment protegida.Aquesta tramitació no serà aplicable a les cooperatives agràries respecte de les operacions de distribució al detall de productes petrolífers a tercers no socis. A aquests efectes, s’assimilen a les operacions amb socis els ingressos obtinguts per les seccions de crèdit de les cooperatives procedents de cooperatives de crèdit, inversions en fons públics i en valors emesos per empreses públiques.   

 

 1. L’existència de treballadors assalariats en nombre superior al que autoritzin les normes legals per a les cooperatives respecte de les quals hi hagi aquesta limitació.

 

 1. L’existència d’un nombre de socis inferior al previst en les normes legals, sense que es restableixi en un termini de sis mesos.

 

 1. La paralització de l’activitat cooperativitzada o la inactivitat dels òrgans socials durant dos anys, sense causa justificada.

 

 1. La conclusió de l’empresa que constitueix el seu objecte o la impossibilitat manifesta de desenvolupar l’activitat cooperativitzada.

 

 1. La manca d’auditoria externa en els casos assenyalats en les normes legals.

 

Principals beneficis tributaris a les cooperatives protegides

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

 • Exempció dels actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió.
 • Exempció en les adquisicions de béns i drets que s’integrin en el Fons d’Educació i Promoció per al compliment dels seus fins.
 • Exempció en la constitució i cancel·lació de préstecs, fins i tot els representats per obligacions.

 

 Impost sobre Societats 

 • Se’ls aplicarà el tipus de gravamen del 20% a la base imposable, positiva o negativa, corresponent als resultats cooperatius.
 • Se’ls aplicarà el tipus general a la base imposable, positiva o negativa, corresponent als resultats extra-cooperatius.
 • Llibertat d’amortització dels elements d’actiu fix nou adquirits en el termini de tres anys des de la data de la inscripció en el Registre de Cooperatives. Les quantitats fiscalment deduïbles en concepte de llibertat d’amortització, un cop practicada l’amortització normal en quantia no inferior a la mínima, no podran excedir de l’import del saldo del compte de resultats cooperatius disminuït en les aplicacions obligatòries al Fons de Reserva Obligatori i participacions de personal assalariat.
 • Les Cooperatives de Treball Associat fiscalment protegides que integrin, almenys, un 50% de socis minusvàlids i que acreditin que, en el moment de constituir-se la cooperativa es trobaven en situació d’atur, gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’ Impost sobre Societats durant els cinc primers anys d’activitat social, sempre que mantinguin aquest percentatge.

 

Impost sobre Activitats Econòmiques 

 • Bonificació del 95% de la quota, i dels recàrrecs exigible

 

Impost sobre Béns Immobles  

 • Bonificació del 95% de la quota i dels recàrrecs exigibles en els béns de naturalesa rústica de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la Terra.

 

Beneficis per a cooperatives especialment protegides:

Aquestes cooperatives accedir a més dels següents beneficis:

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats:

 • Exempció les operacions d’adquisició de béns i drets destinats directament al compliment dels seus fins socials i estatutaris.

Impost sobre Societats:

 • Regla general: bonificació del 50% de la quota íntegra.
 • Bonificació del 90% de la quota íntegra durant els cinc primers anys per a les Cooperatives de Treball Associat que integrin almenys un 50% de socis minusvàlids i que acreditin que en el moment de constituir-se es trobaven en situació d’atur.
 • Bonificació del 80% de la quota íntegra per a les explotacions associatives prioritàries que siguin cooperatives agràries especialment protegides.

 

Beneficis per a unions, federacions i confederacions de cooperatives:

 

 • Exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per als mateixos actes, contractes i operacions que les cooperatives especialment protegides.
 • Exempció en l’Impost sobre Societats, per a les activitats necessàries per al compliment dels seus fins.
 • Bonificació del 95% de la quota i, si escau, dels recàrrecs de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.