Aplicació dels resultats a les Cooperatives (part I)

Les societats cooperatives desenvolupen un projecte empresarial on es fa compatible l’èxit en el projecte amb l’aplicació dels principis i valors cooperatius. Aquestes determinaran el seu resultat al final de cada exercici econòmic, atenent a la normativa comptable i distingint entre resultats cooperatius i resultats no cooperatius (extracooperatius).

.

Com esmentàvem en un blog anterior sobre l’impost de Societats a les Cooperatives, el resultat total de la cooperativa s’ha de dividir en dues parts:

Excedent cooperatiu: L’obtingut en les operacions corresponents a la finalitat pròpia de la cooperativa. Serien els rendiments obtinguts per diferència entre els ingressos cooperatius i les despeses deduïbles relacionats: rendiments de l’activitat cooperativitzada com ara ingressos per l’exercici de l’activitat, quotes, subvencions, interessos o ingressos financers.

Excedent no cooperatiu: A causa de altres operacions diferents de la seva finalitat pròpia, com ara els obtinguts d’activitats econòmiques o fonts alienes als fins específics de la cooperativa, i els increments i disminucions de patrimoni.
En l’aplicació del resultat també cal diferenciar entre Excedent cooperatiu i Excedent no cooperatiu.

Dels excedents cooperatius, un cop deduïdes les pèrdues d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar amb caràcter mínim:

• 20% al Fons de Reserva Obligatori (FRO)
• 10% al Fons d’Educació i Promoció Cooperatives (FEPC)
• Si hi ha excedents procedents de regularització de balanços, el 50% al FRO
• Si hi ha plusvàlues per l’alienació d’elements de l’immobilitzat, el 100% al FRO
• L’assemblea general pot decidir destinar un % a Fons de Reserva Voluntari (FRV)

Dels beneficis no cooperatius, un cop deduïdes les pèrdues d’exercicis anteriors i abans de considerar l’impost de societats, s’ha de destinar:

• 50% al FRO

Les dotacions a fons obligatoris, si bé la llei estableix aquests imports com a dotació mínima, la cooperativa voluntàriament pot augmentar les dotacions a fons obligatoris, establint-ho als estatuts o mitjançant l’acord de l’assemblea general.

Quan s’han fet les dotacions obligatòries i s’ha calculat el cost de l’impost sobre societats corresponent als excedents (tant els procedents dels resultats cooperatius com dels beneficis extracooperatius) la cooperativa disposa d’uns excedents que ha de distribuir, ja que així ho estableix la Llei de cooperatives, de conformitat amb el que es determini en els estatuts o acordi l’assemblea general, de la manera següent:

• Retorn al soci: es pot incorporar al capital social o satisfer directament a la persona. Aquest retorn s’acredita en proporció de les operacions, serveis o activitats realitzats amb la cooperativa, és a dir en funció de l’activitat cooperativitzada.
• Dotació de reserves voluntàries o obligatòries
• Retribució dels treballadors assalariats

En breu farem un blog amb un exemple pràctic sobre el tema.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.