Avantatges de les societats laborals

  • 12/02/2020
  • gestiobcn.com
  • 0

A més de la coneguda possibilitat de poder optar a la modalitat de pagament únic de la prestació per desocupació hi ha altres avantatges a tenir en compte. Tractem en aquest blog, tant la capitalització de la prestació com la resta dels avantatges.

 

La Societat Limitada Laboral i la modalitat de pagament únic de la prestació per desocupació.

Hi ha hagut en els últims anys modificacions que faciliten que, beneficiaris d’una prestació per atur de nivell contributiu, puguin percebre la totalitat de la prestació en la modalitat de pagament únic.

Per poder capitalitzar aquesta quantitat en el seu cent per cent, l’activitat econòmica que es pretén realitzar ha d’estar emmarcada en algun dels àmbits següents:

• Constituir una cooperativa o incorporar-se a una ja constituïda, com a soci treballador o de treball i de caràcter estable no temporal.
• Constituir una societat laboral o incorporar-se a una ja constituïda com a soci treballador o de treball de caràcter estable no temporal.
• Desenvolupar una activitat com a professional liberal o com a treballador autònom. En el supòsit de treballadors autònoms sense discapacitat l’import de la capitalització correspon a el de la inversió necessària per desenvolupar l’activitat, amb el límit màxim de el 60% de l’import de la prestació per desocupació de nivell contributiu pendent de percebre, excepte per a aquells beneficiaris que siguin, en la data de la sol·licitud, homes que tinguin fins a 30 anys d’edat o dones que tinguin fins a 35 anys, i en aquest cas el límit a capitalitzar pot arribar a el cent per cent.

 

Així, la Societat Limitada Laboral és una de les poques vies de finançament de les quals poden beneficiar-se els nous emprenedors obtenint, si ho desitgen, el cent per cent de la prestació pendent.

Aquesta forma jurídica està regulada per la Llei 4/1997 de Societats Laborals. En aquest tipus de societats la majoria el capital social ha de ser propietat dels treballadors que ofereixen serveis retribuïts de forma personal i directa, i amb una relació laboral per temps indefinit. I a més, requereix un mínim de tres socis perquè cap d’ells tingui una participació superior a un terç del capital social.

En la seva denominació ha de figurar la indicació “societat de responsabilitat limitada laboral” o l’abreviatura SLL.

La societat laboral s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil per adquirir la seva personalitat jurídica, però com veurem més endavant, prèviament, ha d’obtenir la qualificació com laboral per part del Registre de Societats Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

El seu capital social es divideix en participacions socials. I ha de ser per import mínim de 3.000,00 euros. El dit capital social ha d’estar subscrit i desemborsat íntegrament.

Els tràmits per a la constitució i posada en marxa de la societat són els següents:

• Elaboració dels Estatuts.
• Certificat bancari en què consti el dipòsit, a nom de la Societat, del cent per cent del capital.
• Atorgament d’escriptura pública i protocol·lització dels Estatuts davant notari. Cal presentar certificat del Registre Mercantil Central que acrediti la no existència d’una altra societat amb la mateixa denominació. Aquest certificat té una validesa de dos mesos des de la data de la seva expedició.
• Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en l’organisme competent de cada comunitat autònoma.
• Sol·licitud de qualificació, inscripció i certificació com Societat Laboral en el Registre Administratiu de Societats Laborals.
• Inscripció en el Registre Mercantil. Per la inscripció caldrà aportar la certificació del Registre Administratiu corresponent, en la qual consti que la mateixa ha estat qualificada com a tal i està inscrita. Des de la inscripció en el Registre Mercantil la societat adquireix personalitat jurídica pròpia.
• Sol·licitud del Codi d’Identificació Fiscal, a l’Agència Tributària.
• Declaració prèvia a l’inici en l’activitat, a l’Agència Tributària.
• Declaració d’Alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en l’Agència Tributària.
• Legalització dels llibres oficials, en el Registre Mercantil.
• Alta de la Societat Laboral com a empresa en la Seguretat Social.
• Afiliació dels socis i treballadors a la Seguretat Social, amb anterioritat a la iniciació de la prestació de serveis.
• Comunicació de l’obertura de centre de treball a l’autoritat laboral, en l’Àrea Funcional de Treball i Immigració corresponent.
• Inscripció de patents, models, dissenys industrials, marques i rètols, en el Registre de la Propietat Industrial.
• Inscripció d’immobles aportats, en el Registre de la Propietat Immobiliària.

L’enquadrament dels socis i treballadors en el sistema de la Seguretat Social és el següent:

Els socis treballadors de les societats laborals, qualsevol que sigui la seva participació en el capital social i tot i que formin part de l’òrgan d’administració social, tenen la consideració de treballadors per compte d’altri a efectes de la seva inclusió en el règim general o especial de la Seguretat social que correspongui per raó de la seva activitat, i quedaran compresos en la protecció per atur i en l’atorgada pel Fons de Garantia Salarial, quan aquestes contingències estiguessin previstes en l’esmentat Règim.

Aquests socis treballadors s’assimilen a treballadors per compte d’altri a efectes de la seva inclusió en el Règim de la Seguretat Social que correspongui, amb exclusió de la protecció per desocupació i de l’atorgada pel Fons de Garantia Salarial, en els següents supòsits:

• Quan, per la seva condició d’administradors socials, realitzin funcions de direcció i gerència de la societat sent retribuïts per l’exercici d’aquest càrrec, estiguin o no vinculats, simultàniament, a la mateixa mitjançant relació laboral comuna o especial.
• Quan, per la seva condició d’administradors socials, realitzin funcions de direcció i gerència de la societat i, simultàniament, estiguin vinculats a la mateixa mitjançant relació laboral de caràcter especial el personal d’alta direcció.

 

Finalment destacar que podran acollir-se a al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms els socis treballadors, la participació en el capital social, més la participació del cònjuge i els parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau, amb els quals convisqui, arribi al menys al 50% del capital social.

 

Altres avantatges

Caràcter social, empresa propietat dels treballadors.

El control de la societat l’exerceixen els socis treballadors.

La importància de les societats laborals és constitucionalment reconeguda en l’article 129.2 de la Constitució Espanyola amb un mandat exprés que ordena als poders públics la promoció de les diverses formes de participació en l’empresa i l’establiment de les mesures que facilitin l’accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció.

Malgrat ser societats de capital, les societats laborals són, per les seves finalitats i principis orientadors, entitats de l’economia social, i per tant, han de ser creditores de les seves polítiques de promoció, el que obliga les administracions a crear un entorn que fomenti el seu desenvolupament i implantació.

Exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

– Total en l’acte de constitució la societat laboral, està exempta del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la constitució i en les ampliacions de capital, amb l’únic requisit per accedir a aquest benefici fiscal és destinar al Fons Especial de Reserva de l’empresa el 25% dels beneficis líquids.
– Bonificació del 99% en els casos de transaccions de béns i drets patrimonials de l’empresa i contractes de préstecs, sempre que siguin destinats a inversions en actius fixos.

Llibertat d’amortització dels elements de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries afectes a la realització de les seves activitats, adquirits durant els cinc primers anys a partir de la data de la seva qualificació com a societat laboral.
La societat laboral pot anticipar fons, concedir crèdits o préstecs, prestar garanties o facilitar assistència financera per a l’adquisició de les seves pròpies accions o participacions pels treballadors de la societat amb contracte per temps indefinit que no siguin socis.

Normativa aplicable
• Llei 44/2015, de 15 d’octubre, de Societats Laborals i participades.
• Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.