L’Impost de Societats en les Cooperatives

 • 18/07/2019
 • gestiobcn.com
 • 0

L’Impost sobre Societats per a les cooperatives està proveït d’un règim especial i característiques especials. És igualment aplicable la normativa general de l’impost sobre societats i, en particular, la casuística del règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, excepte el tipus de gravamen.    

 

A efectes de tributació, es distingeixen dos tipus de cooperatives:

 • Cooperatives protegides: les que s’ajusten als principis i disposicions de la Llei 27/1999 de Cooperatives o de les lleis de cooperatives de les comunitats autònomes que tinguin competència en aquesta matèria, i no incorrin en cap de les causes previstes a l’article 13 Llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives, sobre pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida.   
 • Cooperatives especialment protegides: Cooperatives de Treball Associat, Cooperatives Agràries, Cooperatives d’Explotació Comunitària de la Terra, Cooperatives del Mar, Cooperatives de Consumidors i Usuaris i cooperatives de consumidors i usuaris.   

 

Els principals incentius aplicables en l’Impost sobre Societats a les societats cooperatives són a:

 • El tipus de gravamen.
 • Diferències entre la comptabilitat i la fiscalitat.
 • Bonificacions de la quota íntegra.

 

En aquest blog parlarem concretament del tipus de gravamen.  

El resultat total de la cooperativa s’ha de dividir en dues parts:

 • Excedent cooperatiu: L’obtingut en les operacions corresponents a la finalitat pròpia de la cooperativa. Serien els rendiments obtinguts per diferència entre els ingressos cooperatius i les despeses deduïbles relacionats: rendiments de l’activitat cooperativitzada com ara ingressos per l’exercici de l’activitat, quotes, subvencions, interessos o ingressos financers.     
 • Excedent no cooperatiu: A causa de altres operacions diferents de la seva finalitat pròpia, com ara els obtinguts d’activitats econòmiques o fonts alienes als fins específics de la cooperativa, i els increments i disminucions de patrimoni.    

 

Per tant un cop determinat l’excedent, la base imposable  es compon dels resultats cooperatius i els resultats extra cooperatius.

 • La part de la base imposable que correspon als resultats cooperatius tributa al 20%
 • i la part que correspon als resultats extra cooperatius tributa al tipus general del 25%.

 

Com veiem, el tipus impositiu aplicat a la base imposable corresponent a l’excedent cooperatiu és diferent del que s’aplica a l’excedent no cooperatiu. D’aquí la importància a l’hora de calcular la base imposable de l’Impost sobre Societats d’una cooperativa ja que s’han de determinar separadament els resultats cooperatius i els extra cooperatius.

 

El càlcul de la quota íntegra es realitza diferenciant els dos tipus de resultats que componen la base imposable i determinant separadament la seva contribució a la mateixa, calculant la suma de les quantitats resultants d’aplicar als resultats cooperatius i als extra cooperatius, siguin positius o negatius, el tipus de gravamen que els correspongui.

 

Sense més, acompanyem el blog d’un enllaç a un cas pràctic que pot resultar de gran ajuda:

http://gregoriolabatut.blogcanalprofesional.es/el-impuesto-sobre-sociedades-en-las-sociedades-cooperativas/

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.