La contractació en les cooperatives

 • 11/07/2019
 • gestiobcn.com
 • 0

 

En primer lloc, hem de diferenciar entre les cooperatives de treball associat i la resta.

 

La cooperativa de treball associat és aquella que té per objecte proporcionar als seus socis llocs de treball, mitjançant el seu esforç personal i directe, a temps parcial o complet, a través de l’organització en comú de la producció de béns o serveis per a tercers. També podran comptar amb socis col·laboradors. La relació dels socis treballadors amb la cooperativa és societària.

Qui pot ser socis treballadors?

 

 • Els treballadors que legalment tinguin capacitat per a contractar la prestació del seu treball. Els estrangers podran ser socis treballadors d’acord amb el que preveu la legislació específica sobre la prestació del seu treball a Espanya.
 • La pèrdua de la condició de soci treballador provocarà el cessament definitiu de la prestació de treball a la cooperativa.

 

Admissió de nous socis  

 

Si els Estatuts ho preveuen, l’admissió pel Consell Rector d’un nou soci serà en situació de prova, i pot ser reduït o suprimit el període de prova per mutu acord.

Aquest període de prova no excedirà de sis mesos i serà fixat pel Consell Rector. No obstant això, per ocupar els llocs de treball que fixi el Consell Rector, llevat atribució estatutària d’aquesta facultat a l’Assemblea General, el exercici dels quals exigeixi condicions professionals, el període de prova podrà ser de fins a divuit mesos. El nombre dels referits llocs de treball no pot excedir el 20% del total de socis treballadors de la cooperativa.

Els nous socis, durant el període en què es trobin en situació de prova, tindran els mateixos drets i obligacions que els socis treballadors, amb les següents particularitats:

 • Podran resoldre la relació per lliure decisió unilateral, facultat que també es reconeix al Consell Rector.
 • No podran ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
 • No podran votar en l’Assemblea General cap punt que els afecti personalment i directament.
 • No estaran obligats ni facultats per fer aportacions al capital social ni per desemborsar la quota d’ingrés.
 • No els poden imputar les pèrdues que es produeixin en la cooperativa durant el període de prova, ni tindran dret al retorn cooperatiu.

Contractació de personal assalariat

.

El nombre d’hores / any realitzades per treballadors amb contracte de treball per compte d’altri no pot ser superior al 30% del total d’hores / any realitzades pels socis treballadors. No es computarà en aquest percentatge:

 • Els treballadors integrats en la cooperativa per subrogació legal, així com aquells que s’incorporin a activitats sotmeses a aquesta subrogació.
 • Els treballadors que es neguessin explícitament a ser socis treballadors.
 • Els treballadors que substitueixen socis treballadors no assalariats en situació d’excedència o incapacitat temporal, baixa per naixement, adopció o acolliment.
 • Els treballadors que prestin els seus treballs en centres de treball de caràcter subordinat o accessori, entenent com a tal els serveis prestats directament a l’Administració Pública i entitats que coadjuvin a l’interès general, quan són realitzats en locals de titularitat pública.
 • Els treballadors contractats per ser posats a disposició d’empreses usuàries quan la cooperativa actua com a empresa de treball temporal.
 • Els treballadors amb contractes de treball en pràctiques i per a la formació.
 • Els treballadors contractats en virtut de qualsevol disposició de foment de l’ocupació de disminuïts físics o psíquics.

 

L’accés de treballadors assalariats a socis

.

Els Estatuts podran fixar el procediment pel qual els treballadors assalariats puguin accedir a la condició de socis. En les cooperatives que superin el límit de treball assalariat establert, el treballador amb contracte de treball per temps indefinit i amb més de dos anys d’antiguitat, ha de ser admès com a soci treballador si ho sol·licita en els sis mesos següents des que va poder exercitar aquest dret , sense necessitat de superar el període de prova cooperativa i si reuneix els altres requisits estatutaris.

 

Jornades, vacances i permisos

.

Els Estatuts, el Reglament de règim intern o, si no, l’Assemblea de regular la durada de la jornada de treball, el descans mínim setmanal, les festes i les vacances anuals, respectant, en tot cas, com a mínim, les següents normes:

 • Entre el final d’una jornada i el començament de la següent, haver com a mínim dotze hores.
 • Els menors de 18 anys no poden fer més de quaranta hores de treball efectiu a la setmana.
 • S’han de respectar, almenys, com festes, la de la Nativitat del Senyor, Cap d’Any, 1 de maig i 12 d’octubre, excepte en els supòsits excepcionals que ho impedeixi la naturalesa de l’activitat empresarial que desenvolupi la cooperativa.
 • Les vacances anuals i, almenys, les festes expressades en el paràgraf anterior seran retribuïdes a l’efecte de bestreta societari
 • Les vacances anuals dels menors de 18 anys i dels majors de 60 anys tindran una durada mínima d’un mes.

El soci treballador, previ avís i justificació, tindrà dret a absentar-se del treball per algun dels motius i pel temps següent:

 • Quinze dies naturals en cas de matrimoni.
 • Dos dies en els casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el soci treballador necessiti fer un desplaçament a l’efecte, el termini serà de quatre dies.
 • Un dia per trasllat del domicili habitual.
 • Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.
 • Per a realitzar funcions de representació en el moviment cooperatiu.

Els Estatuts, el Reglament de règim intern o, si no, l’Assemblea General podran ampliar els supòsits de permís i el temps de durada dels mateixos i, en tot cas, hauran de fixar si els permisos, a efectes de la percepció dels bestretes societàries, tenen o no el caràcter de retribuïts o la proporció en què són retribuïts.

 

Règim d’enquadrament en la Seguretat Social:

.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat gaudiran dels beneficis de la Seguretat Social, es podrà optar la cooperativa entre les modalitats següents:

 • Com a assimilats a treballadors per compte aliè. Aquestes cooperatives quedaran integrades en el règim general o en algun dels règims especials de la Seguretat Social, segons escaigui, d’acord amb la seva activitat.
 • Com a treballadors autònoms en el règim especial corresponent. Les cooperatives han d’exercir l’opció en els Estatuts.

 

La resta de les cooperatives poden contractar treballadors, tant per temps indefinit com per durada determinada, als quals s’aplica la normativa laboral. Així mateix, la norma preveu que els estatuts socials de les cooperatives de primer grau (excepte les de treball associat) i les de segon grau poden determinar el reconeixement de la qualitat de socis de treball als treballadors que ho sol·licitin. Als socis de treball se’ls han d’aplicar les mateixes normes que als socis treballadors de les cooperatives de treball associat.

 

Com remunerar el treball dels socis d’una cooperativa:

 

Les persones sòcies cobren per diferents conceptes.

Per la feina que realitzen: quan una mateixa persona té la doble condició de persona sòcia i persona treballadora (soci treballador en una cooperativa de treball, o soci de treball a la resta de les cooperatives), percep una remuneració segons la seva qualificació i tasca, en correspondència al temps treballat. Per tant, aquesta remuneració ha de ser similar a la que percebria si fos un treballador assalariat en una empresa convencional del mateix sector i entorn geogràfic.

Les persones sòcies, a més, han de percebre dels beneficis (excedents) el que els correspongui segons la seva aportació a l’activitat de la cooperativa i d’acord amb els estatuts socials:

– En el cas de les cooperatives agràries, de serveis, de consum i altres similars, els excedents es reparteixen en funció dels lliuraments, consums o serveis realitzats.

– Els socis treballadors de les cooperatives de treball i els socis de treball de la resta de tipus de cooperatives reben el benefici segons el treball realitzat, la qualificació que els correspon i la responsabilitat inherent a l’activitat que desenvolupi.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

           

This site is registered on wpml.org as a development site.