A vegades ens podem trobar amb socis que no s’esforcin a actuar correctament davant conflictes i actuïn de forma desaprensiva i amb greu perjudici per a l’interès general de l’associació.

 

L’Associació pot adoptar mesures disciplinàries contra els associats per l’incompliment dels seus deures socials.

És en els estatuts o en el reglament intern on s’especifiquen les normes que cal tipifiquen les infraccions i les sancions.

 

Podrà ser motiu de baixa i / o expulsió de la condició de soci per falta de pagament de les quotes que s’estableixin o per incompliment greu i reiterat dels estatuts i acords de l’Associació.

Igualment, quan l’associat o associada mantingui una conducta pública incorrecta, que desprestigiï o atempti greument contra l’Associació, bé mitjançant actes o manifestacions pertorbadores dels actes organitzats per la mateixa i la normal convivència entre els associats o bé, mitjançant qualsevol altra causa que , després de la conseqüent deliberació, sigui jutjada com de caràcter greu per la Junta Directiva.

 

Serà la Junta Directiva la que acordi aquestes baixes, prèvia instrucció d’expedient a l’interessat que s’ha d’escoltar en tot cas. Contra l’acord d’expulsió l’interessat podrà recórrer davant l’Assemblea General en el termini d’un mes. Serà l’Assemblea General Extraordinària qui finalment ratifiqui l’expulsió definitiva de l’associat.

 

La condició de soci es perdrà per alguna de les següents causes:

  1. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva. els efectes seran automàtics des de la data de la presentació.
  2. Per impagament d’un nombre determinat de quotes. Perquè operi serà necessària l’expedició pel Tresorer del certificat de descobert, amb la signatura conforme del president i tindrà efecte des de la notificació al soci morós, en el qual es farà constar, necessàriament, la pèrdua de la condició de soci.
  3. Per expulsió, a causa de l’incompliment de qualssevol altres obligacions socials o l’adopció de comportaments contraris als fins de l’associació, després de la tramitació de l’oportú expedient per la Junta Directiva. Perquè operi serà requisit indispensable acord motivat de l’Assemblea General, adoptat per majoria qualificada i prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador per la Junta Directiva, en el qual es donarà audiència a l’interessat.

 

La baixa de tot membre portarà implícita la pèrdua dels drets adquirits i la renúncia a indemnització o retorn de les seves aportacions a l’Associació, assumint les obligacions adquirides amb anterioritat al seu abandó.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN  

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.