Treballar com a autònom

  • 27/02/2020
  • gestiobcn.com
  • 0

Moltes són les persones que decideixen iniciar la seva activitat professional en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Intentem explicar de forma resumida quines són les obligacions tributàries i sobre cotització.

.

En primer lloc, la persona física ha de donar-se d’alta a l’Agència Tributària en el cens d’empresaris i professionals, mitjançant la presentació del model 036 o 037. S’hi detallen entre altres dades, l’activitat a desenvolupar i les obligacions fiscals respecte a IVA i IRPF que deriven de la mateixa.

El següent pas és donar-se d’alta a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, on també es detallarà l’activitat que es desenvoluparà i es facilitarà un número de compte bancari perquè cada final de mes la Tresoreria carregui el rebut corresponent a la cotització mensual.

L’obligació amb la Seguretat Social, si no hi ha modificacions posteriors acaba aquí, però no les obligacions amb l’Agència Tributària.

.

Obligacions respecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

En les factures que la persona emet, llevat que l’activitat es trobi exempta, s’ha d’incloure l’IVA que correspongui. Aquest IVA meritat s’haurà d’ingressar a Hisenda un cop restat l’IVA suportat de les factures per al desenvolupament de l’activitat.

L’ingrés es realitza, per norma general, de forma trimestral i mitjançant l’autoliquidació, model 303 i de forma anual s’ha de realitzar la presentació del resum anual, model 390.

Per poder confeccionar correctament l’autoliquidació de l’IVA s’ha de confeccionar un llibre registre de factures emeses, un llibre registre de factures rebudes, un llibre registre de béns d’inversió i, si és el cas, un llibre registre de determinades operacions intracomunitàries. Aquests llibres poden ser en format Excel.

En cas de realitzar la tributació en el règim simplificat d’IVA s’hauran de conservar els justificants dels índexs i mòduls aplicats.

..

Obligacions respecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

La tributació d’IRPF variarà en funció de si es fa mitjançant el mètode d’estimació directament podent ser aquesta normal o simplificada- o per estimació objectiva, a la qual només poden accedir algunes activitats.

En estimació directa. Es tributa pels ingressos obtinguts en l’activitat un cop descomptades les despeses deduïbles, havent d’ingressar a compte d’IRPF el 20% sobre el benefici obtingut. La presentació es realitzarà mitjançant la presentació de forma trimestral de l’autoliquidació del model 130.

De forma anual es presentarà l’Impost de la Renda de les Persones físiques, model 100.

En estimació objectiva. Segons l’activitat desenvolupada s’aplicarà una sèrie de signes, índexs o mòduls a unes variables específiques per estimar l’ingrés a efectuar. La presentació es realitzarà mitjançant la presentació de forma trimestral de l’autoliquidació del model 130.

De forma anual es presentarà l’Impost de la Renda de les Persones físiques, model 100.

Per poder confeccionar correctament l’autoliquidació de l’IVA s’ha de confeccionar un llibre registre de factures emeses, un llibre registre de factures rebudes, un llibre registre de béns d’inversió i, si és el cas, un llibre registre de determinades operacions intracomunitàries. Aquests llibres poden ser en format Excel.

.

Obligacions respecte a les retencions

Per les rendes que s’abonin a treballadors, arrendadors i / o a altres professionals la persona física està obligada a practicar retenció a compte de l’Impost de la Renda de les persones física i a ingressar-lo a l’Agència Tributària.

L’ingrés es realitza de forma trimestral i mitjançant l’autoliquidació corresponent que varia en funció de la naturalesa de la renda, sent aquestes autoliquidacions els models 111, 115 i 123 i els seus resums anuals, els model 190, 180 i 193.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.