El Consell rector a les Cooperatives

El Consell Rector és l’òrgan de representació de la cooperativa i té atribuït el govern de la societat.

.

El Consell Rector es regula a la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, en el seu article 53.

“L’òrgan d’administració de la cooperativa és el Consell Rector.

Correspon al Consell Rector:

  • El control permanent i directe de la gestió de la direcció, quan s’escau.
  • La competència per a establir les directrius general d’actuació de la cooperativa, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea general.

El Consell Rector ha d’actuar d’acord amb el que estableix aquesta llei, els estatuts de la cooperativa, el reglament de règim intern, si escau, i la política general fixada per l’assemblea general.”

 

L’assemblea general de la cooperativa és l’òrgan sobirà d’expressió de la voluntat social i és aquesta qui delega en l’òrgan del Consell Rector el poder de governar. Per tant és amb l’assemblea de la cooperativa, amb qui el Consell Rector ha de rendir comptes.

El Consell Rector de la cooperativa pot estar format per persones físiques i també per persones jurídiques. En aquest cas, caldrà que una persona física n’exerceixi la representació legal davant de la cooperativa. Totes elles hauran estat escollides per l’assemblea general de la cooperativa.

La cooperativa fixarà el nombre mínim de membres del seu Consell Rector, en funció de els seves pròpies característiques. En tot cas, el nombre mínim es fixa en 3 membres (president/a, secretari/a i vocal), excepte en el cas de les cooperatives de 2 membres en què estarà fixat en 2. La presidència i la secretaria són els dos càrrecs que cal que es designin obligatòriament entre els membres del Consell Rector.

La major part dels membres del Consell Rector han de ser persones sòcies que duguin a terme l’activitat cooperativitzada principal, és a dir socis comuns. Per tant, les persones sòcies col·laborades, altres tipologies de socis i fins i tot persones no sòcies també poden ser escollits com a membres de l’òrgan.

A l’article 56 s’estableix que els membres del Consell Rector seran escollits per un període màxim de 5 anys i que, d’entrada, podran ser reelegits consecutivament una sola vegada; excepte si l’assemblea en decideix la reelecció per a més períodes. Cal que els estatuts socials estableixin el període pel qual són escollits els membres del Consell Rector, si aquests poden o no renovar com a membres i/o en el càrrec i quantes vegades.

Les competències del Consell Rector per a un bon funcionament, son bàsicament les següents:

  • Representar l’entitat: Participar de projectes d’intercooperació, impulsar la gestió i resolució de compromisos intercooperatius. I en l’àmbit exterior personificar la cooperativa en les relacions d’aquesta amb altres agents o entitats, cooperatius o no.
  • Governar la cooperativa: Han de dur una gestió empresarial ordenada. Tanmateix, assumir de forma proactiva la responsabilitat de mantenir i desenvolupar el patrimoni de la cooperativa, tant l’econòmic, com el social i el cultural. La presa de decisions es dur a terme de forma col·legiada sobre aquells temes que el consell rector no pot delegar i assumir les responsabilitats que comporta.

.

Els acords de Consell Rector s’adopten per majoria absoluta del membres presents i representats, els estatuts poden reforçar aquesta majoria.

Els acords de les reunions han de quedar recollits en una acta, que formarà part del llibre d’actes, i que signaran la presidència i la secretaria.

Pel que fa a la responsabilitat del Consell Rector, cal que exerceixin el càrrec amb diligència i lleialtat a aquells qui representen. Els membres del Consell Rector responen solidàriament, davant la cooperativa, davant els socis i davant els creditors socials, dels danys que causin per actes contraris a la llei o als estatuts o per actes duts a terme sense la diligència amb què han d’exercir el càrrec. Com la resta de socis o sòcies, no responen pels actes en què no han participat o si han votat en contra de l’acord i han fet constar a l’acta que s’hi oposen.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Fonts consultades:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698366&language=ca_ES

https://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/eines_formacio_funcions_i_responsabilitats_del_cr_0.pdf

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/funcionament_d_una_cooperativa_i/funcionament_d_una_cooperativa/4_organs_socials/

https://gestiobcn.com/societat-cooperativa/

This site is registered on wpml.org as a development site.