Els principis cooperatius es basen en valors com la solidaritat, la democràcia, la igualtat i la vocació social. Tots ells són elements indispensables per construir un tipus de societat on persones s’associen sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, per li realització d’activitats econòmiques. La finalitat és la de millorar les aspiracions econòmiques i socials dels seus components i de l’entorn comunitari mitjançant la realització d’una activitat empresarial de base col·lectiva, amb una estructura i funcionament democràtic.

.

.Tipus de cooperatives: 

  1. segons l’activitat: poden ser cooperatives de consumidors, agràries, de serveis, d’habitatges, etc.
  2. segons la naturalesa dels socis:

………….(a)   cooperatives de primer grau: els socis poden ser persones físiques o persones jurídiques.

………….(b)   cooperatives de segon grau: com a mínim ha d’haver dues cooperatives.

.

Òrgans d’administració de les cooperatives:

  1. L’Assemblea General: és l’òrgan que elabora i gestiona la voluntat dels socis, fixa la política general de la cooperativa, aprova els Comptes Anuals, l’informe de gestió i l’aplicació de resultats. A diferència d’altres tipus de societats, en les decisions de l’Assemblea no es tenen en compte la participació en el capital sinó que cada persona és un vot. Les assemblees poden ser generals, ordinàries, extraordinàries o de delegats.
  2. Consell Rector: És l’òrgan de representació i de govern de la societat. Aquest consell es nomena per l’Assemblea General.
  3. Interventors de comptes: Aquest òrgan té cura del correcte funcionament de la cooperativa, pot consultar, comprovar i verificar tota la documentació de la cooperativa que cregui oportuna. És una figura obligatòria en els casos que la cooperativa estigui formada per més de tres socis. És l’òrgan encarregat de presentar a l’Assemblea dels diversos documents comptables, per exemple l’informe dels comptes anuals.
  4. Comitè de Recursos: Aquesta figura existeix en el cas que així ho determini els estatuts. Tramitarà i resoldrà els recursos contra les sancions imposades als socis pel Consell Rector.

 

Característiques de les cooperatives:

–       Capital mínim: són les aportacions obligatòries i voluntàries que efectuïn els socis i es fixa en els estatuts.

–       Responsabilitat : la responsabilitat està limitada al capital aportat.

–       Nombre de socis : Mínim 3 socis , en la cooperatives de primer grau , i mínim 2 cooperatives en les de segon grau.

–       Poden ser socis, en funció de la seva activitat, tant persones físiques o jurídiques, públiques o privades i les comunitats de béns.

–       En el cas que els socis tinguin dret a la prestació per atur poden capitalitzar el 100% de la mateixa per aportar a la societat.

–       Accés a subvencions en el cas que els socis provinguin de l’atur.

–       Es pot escollir el règim de Seguretat Social per a tots els socis sempre que sigui el mateix.

–       Beneficis fiscals en l’Impost de Societats.

–       Les societats cooperatives estan exemptes de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

–       Dotació d’un percentatge del benefici abans d’impostos a fons de reserva obligatoris. Aquest fons de reserva està destinat a la consolidació, desenvolupament i garantia de la cooperativa, i no es pot repartir entre els socis. Es destinarà el 20 % de l’excedent.

–       Fons d’educació i promoció: serà obligatori en determinats tipus d’activitats. Es destinarà el 5 % de l’excedent.

.

Tràmits a efectuar al Registre de cooperatives a Catalunya:

–       En el moment de la constitució, la certificació negativa del nom davant el Registre de Cooperatives de Catalunya.

–       Tràmit d’inscripció de la cooperativa davant el Registre de Cooperatives de Catalunya per part de les persones designades en l’acta de constitució.

–       Legalització dels llibres obligatoris de comptabilitat, dipòsit i publicitat dels comptes anuals.

–       Expedició de certificacions.

.

 Obligacions Fiscals:

–       Impost sobre societats: Per a la determinació de la base imposable es consideraran separadament els resultats cooperatius i els extracooperatius. Per a la determinació dels resultats cooperatius o extracooperatius s’imputaran als ingressos d’una o altra classe, a més de les despeses específiques necessàries per a la seva obtenció, la part que, segons criteris d’imputació fonamentats, correspongui a les despeses generals de la cooperativa.

A l’efecte de liquidació, la base imposable corresponent a un o altre tipus de resultats es minorarà en el 50 per 100 de la part dels mateixos que es destini, obligatòriament, al Fons de Reserva Obligatori.

La part de la base imposable que correspon als resultats cooperatius tributa al 20% (al 25% per a les cooperatives de crèdit) i la part que correspon als resultats extracooperatius tributa al tipus general.

–       Declaracions del IVA.

–       Retencions i pagaments a compte del IRPF en el cas de que hi hagi treballadors o professionals.

–       Retencions a compte de l’IRPF d’immobles en el cas que hi hagi.

–       Declaració anual d’operacions amb tercers que superin els 3.005,06 €.

–       Declaració d’operacions intracomunitàries.

.

Libres Registre:

Llibre d’actes de l’assemblea general, llibre d’actes del consell rector i si és el cas, llibre d’actes de les assemblees de secció.

Llibre de registre de socis i les seves aportacions socials: llibre on ha de constar l’històric de les participacions socials.

Llibre de visites de treball, on s’anoten les diligències que practiquen els inspectors de treball en el cas d’una visita.

.

Obligacions Comptables:

Obligatorietat de portar la comptabilitat ordenada i adequada a la seva activitat d’acord amb el Codi de Comerç i normativa comptable.

Comptablement hi ha un aspecte diferenciador en el capital social de les cooperatives. Aquest estarà constituït per les aportacions, ja siguin, obligatòries o voluntàries, realitzades al mateix per les diferents classes de socis, o associats, que podran ser:

–       Aportacions exigibles, amb dret a reemborsament, en cas de baixa. Comptablement en aquest cas es considerarà com un Passiu Exigible.

–       Aportacions no exigibles, que en el cas de sol·licitud de reemborsament, per baixa, podrà ser refusada incondicionalment pel Consell Rector o l’Assemblea General, segons es prevegi en els Estatuts. Comptablement es registrarà com a Patrimoni Net.

Els Estats Financers, han de ser preparats pels administradors de la Cooperativa i es componen de:

– Balanç de situació

– Compte de Pèrdues i guanys.

– Estat de canvis en el Patrimoni Net

– Estat de fluxos d’efectiu

 

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.