Incapacitat Temporal

 

 

Tenen la consideració de situacions determinants d’IT les degudes a malaltia comuna o professional i accident , sigui o no de treball , mentre el treballador rebi assistència sanitària de la Seguretat Social i estigui impedit per al treball, amb una durada màxima de 365 dies , prorrogables per altres 180 quan es presumeixi que durant ells pot el treballador ser donat d’alta mèdica per curació .

.

Perquè una persona rebi el subsidi per IT ha d’estar afiliat o en situació d’alta. Hi ha un període de carència per a la malaltia comuna , havent haver cotitzat 180 dies dins dels 5 anys immediatament anteriors a la baixa mèdica .

.

Pel que fa a les prestacions econòmiques i llevat que convenis d’aplicació determinin complements , són les següents :

.

Per Accident de Treball i Malaltia Professional consisteix en el subsidi del 75 per cent de la base reguladora . Sent aquesta , el resultat de dividir l’import de la base de cotització del treballador en el mes anterior més hores extres realitzades i cotitzades l’any anterior pel nombre de dies a què la cotització es refereix ( aquest divisor serà concretament , 30 , si el treballador té un salari mensual ; 30 , 31 , 29 o 28 si el salari és diari ) . El pagament s’inicia des del dia següent.

.

Per Malaltia Comuna i Accident no Laboral els tres primers dies no hi ha prestació , entre el dia 4 i el 15 el 60 per cent de la base reguladora a càrrec de l’empresa, del dia 16 al 20 , el 60 per cent a càrrec de la mútua / INSS ia partir del 21 el 75 per amb càrrec també a mútua / INSS en aquest supòsit no s’integren les hores extres.

.

El dret al subsidi per IT pot ser denegat , anul · lat o suspès :

  • Quan el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar el subsidi .
  • Quan el beneficiari treballi durant la situació d’IT per compte propi o aliè .
  • Quan , sense causa raonable , el beneficiari rebutgi o abandoni el tractament que li sigui indicat .

.

La causa d’extinció :

  • Per haver transcorregut el termini màxim .
  • Per alta mèdica , amb o sense declaració d’incapacitat permanent
  • Per ser beneficiari de la pensió per jubilació .
  • Per defunció .
  • També per incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establerts pels metges adscrits a l’INSS o la Mútua d’AT i MP.

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió Bcn

This site is registered on wpml.org as a development site.