Novetats 2014 declaració anual d´operacions amb terceres persones, model 347

 

Nous obligats a presentar el Model 347:

 

 • Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal.
 • Entitats o establiments de caràcter social, amb determinades excepcions, per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn.
 • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA han de subministrar informació:

                   ..-De les operacions per les quals emetin factura

                     -D’aquelles per les que rebin factura i hagin de ser objecte d’anotació en el Llibre Registre de

                        factures rebudes

 • Els subjectes passius que apliquin el règim especial de criteri de caixa (RECC), així com, els subjectes passius que siguin destinataris de les operacions incloses en el mateix.

 

Noves operacions a incloure en el Model 347:

S’han de fer constar les operacions a les quals sigui aplicable el RECC de l’IVA , de forma separada d’altres operacions que, si s’escau, es realitzin entre les mateixes parts. Aquestes operacions s’han de consignar simultàniament atenent els criteris següents:

 

 • Es declararan els imports que es meritin a 31 de desembre , d’acord amb la regla general de meritació, com si a aquestes operacions no els hagi estat aplicable el règim especial.
 • I també s’han de declarar els imports efectivament cobrats o pagats pels imports corresponents.
 • Els subjectes passius acollits al RECC i les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, subministraran tota la informació obligatòria, sobre una base de còmput anual.
 • Els subjectes passius que siguin destinataris de les operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa, han de subministrar la informació relativa a les mateixes sobre una base de còmput anual.
 • Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, en la seva declaració no han d’incloure les següents operacions:

 

 • Les de subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus amb destinació a l’ús i consum comunitari.
  • Les de subministrament d’aigua amb destinació a l’ús i consum comunitari.
  • Les derivades d’assegurances que tinguin per objecte l’assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.
 • Les entitats o establiments privats de caràcter social a què es refereix l’article 20.Tres de la Llei 37/1992 ( Les prestacions de serveis d’hospitalització o assistència sanitària ), no inclouran les següents operacions:
  • Les de subministrament d’aigua, energia elèctrica i combustibles.
  • Les derivades d’assegurances.
 • Es produeix l’eliminació del límit mínim excloent de 3.005,06 euros, exclusivament per obligar a declarar totes les subvencions atorgades per les diferents administracions públiques a una mateixa persona o entitat.
 • Els empresaris o professionals establerts en un altre estat membre que no tinguin NIF, hauran de consignar el número d’identificació fiscal a efectes relatius a l’IVA atribuït per aquest Estat.

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió Bcn

This site is registered on wpml.org as a development site.