Novetats en els contractes a temps parcial

.

El Reial Decret Llei 16 /2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors,
recull una sèrie de mesures en matèria de contractació, potenciant el contracte de treball a temps parcial, així com també el contracte d’indefinit de suport als emprenedors i el contracte de treball en pràctiques .
En el present bloc intentem resumir les novetats del Reial Decret que afecten els contractes de temps parcial .

 

Gestió del temps de treball.

Desapareix la possibilitat que els treballadors contractats a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries.

Les hores complementàries pactades es podran realitzar tant en contractes temporals com en contractes indefinits.

• Només podran realitzar-se si el treballador està contractat almenys 10 hores setmanals de mitjana anual.

• S’incrementa el nombre d’hores complementàries, fixant com a límit el 30 % de les hores ordinàries ( abans el 15% ), ampliable fins al 60% per conveni i es redueix el termini de preavís per realitzar aquestes hores, que passa de 7 a 3 dies.

.

S’introdueix un nou sistema d’hores complementàries en contractes indefinits a temps parcial sobre la base de l’acord voluntari del treballador:

• Només s’admet la seva realització en el cas que el contracte de treball a temps parcial sigui per temps indefinit.

• No existeix preavís mínim , si bé el percentatge no podrà superar el 15% , ampliable per conveni col · lectiu fins al 30 %.

• Estableix l’obligació de registrar dia a dia la jornada de treball , ordinària o complementària , per permetre un millor control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social..

Altres mesures.

Queda equiparada la cotització empresarial per desocupació dels contractes temporals a temps parcial a la dels contractes temporals a jornada completa . Sent el tipus de cotització empresarial per desocupació dels contractes temporals del 6,70% ..

Queda limitada la durada del període de prova en els contractes temporals a un màxim d’un mes en aquells contractes de treball la durada no sigui superior a sis mesos ..

Es permet la realització del contracte indefinit de suport als emprenedors a temps parcial , com a conseqüència, els incentius fiscals establerts en l’art . 43 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats i les bonificacions a les Seguretat Social previstes en l’art . 4 de la Llei 3 /2012, s’aplicaran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.