Modificació Base imposable de factures no cobrades

.

MODIFICACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA BASE IMPOSABLE PER IMPAGAMENT DE FACTURES EMESES

Moltes empreses i professionals tenen en la seva comptabilitat factures emeses incobrades. La Llei de l’IVA estableix els requisits i terminis que permeten recuperar d’aquestes factures pendents de cobrament, almenys, les quotes repercutides que es van declarar en el seu moment i l’import no s’ha cobrat.

 El procés s’efectua a través de “La modificació de la base imposable mitjançant l’emissió de factures rectificatives”, en els requisits i terminis establerts.

 

 

Al marge del nou criteri de caixa, en el moment que es merita l’IVA, s’ha de consignar el seu import en la liquidació periòdica corresponent, independentment de quan tingui lloc el cobrament de l’operació.

Per tant, l’operació obliga a l’empresari o professional a avançar l’import de l’IVA encara que no s’hagi cobrat efectivament.

En cas d’un eventual impagament per part del destinatari de l’operació, es permet en aquests casos, la modificació de la base imposable.

 

 Requisits de la factura rectificativa:

 • S’ha emetre en els terminis establerts. (s’expliquen en el següent apartat)
 • Ha de mantenir la dada relativa a la base imposable en els termes en què es va procedir a l’emissió de la factura original.
 • S’ha de consignar corregida la dada de l’IVA que es deixa de repercutir al client deixant aquesta dada igual a zero, per tant, minorant les quotes repercutides prèviament.
 • El creditor està obligat a expedir la factura rectificativa al destinatari en els terminis regulats per la normativa, mitjançant tramesa electrònica amb certificat digital, o mitjançant enviament físic mitjançant un burofax, per exemple.
 • El creditor ha de provar la remissió al client de la factura rectificativa, encara que no consti la recepció per part del deutor. Si aquest no la rep, no impedeix la valida emissió d’aquesta.

 

Exemple del mecanisme:

–  Factura inicialment emesa -> bi: 1.000, IVA: 210

– Transcorregut un any, aquesta factura resulta impagada i decidim procedir a la modificació de la base imposable a efectes de poder recuperar, almenys, les quotes repercutides d’IVA -> emetem les factures rectificatives.

–  Emetem una primera factura rectificativa -> bi: -1.000, IVA: -210, amb aquesta anul·lem la factura inicial.

–  Emetem una segona factura rectificativa -> bi: 1.000, IVA: 0. Es tracta d’una factura rectifica i no d’un abonament, perquè modifica la factura inicial.

–  Aquesta segona factura rectificativa s’haurà d’informar en el model 390 en una casella específica per a això.

–   Ambdues factures s’han d’enviar al client. 

Amb aquest procediment, el que emet la factura recupera l’IVA ingressat i el deutor haurà d’ingressar l’IVA que en el seu dia es va deduir.

.

Terminis per a l’expedició de les factures rectificatives:

Tenint en compte la situació del deutor, els terminis són diferents:

En el cas de deutors en procediments concursals:

L’expedició de la factura es podrà realitzar des de la data en què es dicta la interlocutòria de declaració de concurs, sense que, en cap cas, sigui procedent la modificació de la Base imposable una vegada transcorregut el termini d’un mes des de la data de la publicació al BOE.

Habitualment es desconeix la data en què es dicta la interlocutòria fins que no s’efectua la seva publicació, de manera que com s’esmenta en la Llei concursal, el termini límit per a la modificació de la Base imposable és la d’un mes des de la data de publicació .

(Article 80.3 de la Llei de l’IVA)

En el cas de crèdits incobrables:

Aquest seria el cas d’operacions subjectes que resultin totalment o parcialment incobrables.

La Base imposable es pot reduir quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables, sempre que el crèdit reuneixi les següents condicions:

 1. Que hagi transcorregut un any des de la meritació de l’IVA repercutit sense que s’hagi cobrat tot o part del deute, o sis mesos per a les Pimes.
 2. Que les operacions estiguin comptabilitzades i contemplades en el corresponent registre d’IVA.
 3. Que el destinatari de l’operació sigui empresari o professional, o, en el cas que sigui un consumidor final, que la base imposable sigui superior a 300 euros.
 4. Que el subjecte passiu hagi instat el cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor o requeriment notarial instant al cobrament del deute.
 5. La modificació de la base imposable s’ha d’efectuar en el termini dels tres mesos següents a la finalització del termini d’un any (sis mesos per a Pimes) des de la meritació de l’operació.

(Article 80.4 de la Llei de l’IVA)

 

Requisits que condicionen la possible modificació de bases imposables:

En ambdós supòsits, concursos i crèdits incobrables, la modificació de la Base imposable pel supòsit d’insolvència del deutor està condicionada al compliment dels següents requisits:

Obligacions del Creditor:

 • Haver facturat i registrat les operacions mitjançant anotació en el llibre registre de factures expedides.
 • Comunicar per via electrònica, a través del formulari a la seu electrònica (disponible a partir del 01/01/2014) a l’AEAT, la modificació de la base en el termini d’un mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa, acompanyant còpia de les factures rectificatives. En el supòsit de concurs, no cal adjuntar còpia de la interlocutòria judicial. En el supòsit de crèdits incobrables, es farà constar que el deutor no ha estat declarat en concurs.

Obligacions del deutor o destinatari de l’operació:

 • Fer constar la minoració de les quotes rectificades en la declaració.
 • Si és empresari o professional ha de comunicar via electrònica a través del formulari a l’AEAT la recepció de les factures rectificades, especificant import de les quotes rectificades i de les no deduïbles.
 • Si és un consumidor final, l’Administració podrà requerir l’aportació de les factures rectificatives que li enviï el creditor.
 • L’incompliment d’aquestes obligacions per part del destinatari no impedeix al creditor la modificació de la Base imposable.

 

Casos en què no procedeix la modificació de bases imposables:.

 • Crèdits garantits
 • Crèdits avalats per entitats de crèdit o coberts per una assegurança de crèdit i caució (aquests en la part assegurada)
 • Crèdits entre persones o entitats vinculades
 • Crèdits deguts o fiançats per ens públics, en determinats casos.
 • Quan el destinatari de les operacions no estigui establert a la TAI, ni a Canàries, Ceuta o Melilla.
 • No procedeix la modificació de la Base imposable per impagats un cop transcorreguts els terminis.

 

Minoració de les deduccions en el cas que el deutor estigui incurs en procediment concursal:

L’emissió de les factures rectificatives té els següents efectes:

a)      Per al creditor (proveïdor): seguirà essent creditor del concursat per l’import del servei o lliurament realitzats al concursat, però ja no serà creditor per l’IVA repercutit de l’operació. El creditor de l’IVA serà des de llavors la Hisenda Pública.

b)      Per al deutor (concursat): seguirà essent el deutor per l’import del servei o lliurament rebuts. L’IVA de l’operació s’ha d’eliminar com IVA suportat en la liquidació del període en el qual l’hi va deduir (mitjançant complementàries), sense que procedeixi l’aplicació de recàrrecs ni interessos, i no en les liquidacions corresponents al període que rep les factures rectificatives.

c)      Com a excepció es pot consignar la minoració en la declaració que presenti durant el període de liquidació en què es dicti el concurs, quan el destinatari té dret a la deducció i hagués prescrit el dret de l’Administració Tributària.

A partir del 2014 s’introdueixen canvis en el model 303, on s’inclouran caselles addicionals per declarar de forma desglossada les operacions de modificació de bases imposables.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.